O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

06.TRK PRZEZ ORAWSKIE WIERCHY / UP THROUGH THE HILLS OF ORAVA

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
TatraVelo App
GPX download 
  
Przeczytaj opis trasy:
JABŁONKA - Zubrzyca Dolna - widokowa droga do Marszałkowej - Podwilk - Dolina Bukowińskiego Potoku - Podszkle - długi zjazd widokowym grzbietem Studzianki i Machajowa - JABŁONKA 
 
Orawa jest niewątpliwie rajem dla miłośników MTB, ale nie bójmy się - ta trasa jest bardzo dobra na rowery trekkingowe. Zaskakuje wielkimi przestrzeniami, rozległymi polami, lasami, niespodziewanymi panoramami z Babią Górą i Tatrami w tle. W rozsianych tu i ówdzie wsiach i przysiółkach znajdziemy też ciekawe zabytki, zagubione przydrożne kapliczki. Wycieczka dla tych, których przyciągają mało znane miejsca, którzy chcą uciec z dala od wszystkiego. 
 
Trasa rozpoczyna się w stolicy polskiego skrawka Orawy - w Jabłonce, obok kościoła, który zdecydowanie góruje nie tylko nad miejscowością, ale i okolicami, dzięki czemu oferuje wspaniałe widoki m.in. na Bory Orawskie (torfowiska) i Tatry w tle. Z Jabłonki kierujemy się w stronę Zubrzycy Dolnej. Na drodze należy mieć się na  baczności - samochody jadą tutaj z dużą prędkością. Już za Jabłonką mijamy w polach kapliczkę, a później, między zabudowaniami typową dla Orawy kapliczkę pochodzącą z Białego Potoka, wsi położonej obecnie na Słowacji, słynącej dawniej z kamieniarstwa.
Z drogi głównej uciekamy w boczną, a niewiele dalej skręcamy w lokalną drogę łączącą Zubrzycę z Podwilkiem. Wjeżdżamy w niezwykłe krajobrazy, pełne pól i łąk, z dominującym masywem Babiej Góry5. Za niewyraźną przełęcządroga się obniża i łagodnym zjazdem dostajemy się do Marszałkowej, przysiółka Podwilka. Tam wjeżdżamy na drogę główną (DK7), ale tylko na 0,5 km, po czym uciekamy do przysiółka Pieronki i dalej szutrem do ujścia lesistej doliny Bukowińskiego Potoku, którą to będziemy jechać przez kolejne 6,5 km.
Ku naszemu zaskoczeniu droga nagle gubi swoją asfaltową nawierzchnię i przez ponad 2 km jest wyjeżdżoną szeroką drogą gruntową (planowany remont i asfalt w 2020 r.), pozostając nadal główną trasą dojazdową do wyżej położonego Podszkla.
Po dotarciu do niego, przed dojechaniem do centrum i kościoła skręcamy w prawo w niepozorną drogę do przysiółka Studzianki. Znajdujemy się w terenach źródłowych Czarnej Orawy, a więc i dorzecza Morza Czarnego, a nie Bałtyku.
Czeka nas jeszcze 1,5 km niegroźnego podjazdu, który jednak będzie nam wynagrodzony niezwykle długim, przyjemnym i widokowym zjazdem aż do samej Jabłonki. Zrazu przez odludne tereny leśne, z niedługą szutrową przerwą zjeżdżamy wygodnym i nieuczęszczanym asfaltem na widokowe przysiółki Dziedzicowej, Szklarzy. Po drodze mijamy również dwa osobliwe elementy tutejszego krajobrazu: kapliczki loretańskie - drewniane "wieżyczki”, przy których się modlono; służyły one również, dzięki swoimdzwonom, za sygnał ostrzegawczy i ochronny przed nadchodzącymi burzami oraz informowały o pożarach.
Ostatni odcinek zjazdu do Jabłonki prawdopodobnie  spędzimy wykrzywiając szyję w lewo - widok na rozległe leśne torfowiska jest stąd doprawdy zjawiskowy. Przy dobrej widoczności zobaczymy górujące w tle Tatry, natomiast za kościołem w Jabłonce wypatrzyć możemy Jezioro Orawskie. 
 
Read the description of the route:

JABŁONKA – Zubrzyca Dolna – scenic road to Marszałkowa – Podwilk –Bukowiński Stream Valley – Podszkle – long downhill ride along the scenic ridge Studzianki and Machajowa – JABŁONKA


Orava is undoubtedly a paradise for mountain bike lovers, but let's not be afraid – this route is also very good for trekking bikes. It surprises us with great open spaces, vast fields, forests, unexpected panoramas with the Babia Góra Peak and the Tatras in the background. In the villages and hamlets scattered here and there we can also find interesting monuments and lost roadside shrines. A trip for those attracted by little-known places who want to get away from it all.


The route starts in the capital of the Polish section of Orava – Jabłonka, next to the church, which definitely dominates not only the village, but also the surrounding area, offering magnificent views of the Orava Forest (peat bogs) and the backdrop of the Tatra Mountains. From Jabłonka, we head towards Zubrzyca Dolna. On the road, keep an eye out – cars drive here at high speed. After Jabłonka, we pass a shrine in the fields, and then, between the buildings, a shrine typical of Orava originating from Oravský Biely Potok, a village now situated in Slovakia, formerly famous for stone-masonry.

From the main road we go to a side road, and a little further we turn into a local road connecting Zubrzyca with Podwilk. We enter extraordinary landscapes, full of fields and meadows, with the dominant Babia Góra massif. With the road descending gently, we come to Marszałkowa, a Podwilk hamlet. Here, we enter the main road (DK7), but only for 0.5 km, then we run to the Pieronki hamlet and continue on a gravel road to the mouth of the forested valley of the Bukowinski Stream along which we will ride for another 6.5 km. To our surprise, we suddenly lose the asphalt surface and for over 2 km there is a wide dirt track, still remaining the main access road to the village of Podszkle which lies higher up.

After reaching it, before coming to the centre and the church, we turn right on to a small road to the hamlet of Studzianki. We are in the source areas of the Czarna Orawa River, and therefore the Black Sea basin, not that of the Baltic Sea.

There is still 1.5 km of painless ride to cover, but we will be rewarded with an extremely long, pleasant and scenic descent all the way to Jabłonka. At first, through desolate forest areas, with a short gravel break, we cycle down the comfortable and unfrequented asphalt road to the scenic hamlets of Dziedzicowa and Szklarzy. Along the way we pass two peculiar elements of the local landscape: Loretto shrines – the wooden "turrets" at which people prayed; they also served, through their bells, as a warning and protection signal against upcoming thunderstorms and informed folk about fires.

We will probably spend the last stretch of the descent to Jabłonka by twisting our necks to the left – the view of the vast forest peat bogs is truly phenomenal from here. In good visibility we can see the Tatra Mountains in the background, while behind the church in Jabłonka we can see Lake Orava.

 
 MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^