O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

10.TRK ZAKOPANE - NOWY TARG

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

ZAKOPANE- Velo Dunajec - Harenda kościółek drewniany - Poronin - Biały Dunajec - Szaflary - Zaskale Szlak wokół Tatr – Bór Kombinacki - Nowy Targ Polana Szaflarska - Velo Dunajec - NOWY TARG


Łatwa wycieczka szlakiem Velo Dunajec od jego początku aż do Nowego Targu, częściowo wspólnie ze Szlakiem wokół Tatr. Biegnie równolegle do biegu rzeki, wiodąc raz po zachodniej, raz po wschodniej jej stronie. Zwiedzimy ciche przysiołki schowane w pobliżu Zakopianki, gdzie wciąż zobaczyć można dawne oblicze Podhala. Po drodze kilka ciekawych zabytków, widoki na wyrastające nad doliną Białego Dunajca wzgórza oraz, przede wszystkim, sporo przyjemnego kręcenia w pobliżu szumiącej rzeki. UWAGA! Trasa zakłada powrót pociągiem!


Wycieczkę rozpoczynamy na zakopiańskim dworcu PKP, na końcu linii, która rozpoczęła przed ponad stu laty rewolucję turystyki w Tatrach i przyspieszyła rozwój całego Podhala. Ogromne zasługi ma tutaj dawny właściciel dóbr zakopiańskich hrabia Władysław Zamoyski.

Bocznymi uliczkami wydostajemy się z Zakopanego, przejeżdżamy na drugą stronę Zakopianki i wyjeżdżamy na Harendzie, u podnóża widocznego Pasma Gubałowskiego. Docieramy do drewnianego kościoła pw. św. Jana Apostoła. Pochodzi on z XVIII w., jednak w tym miejscu stoi dopiero od 1947 r. - został bowiem tutaj przeniesiony z podkalwaryjskiego Zakrzowa. Jadąc stale za znakami Velo Dunajec przez Ustup docieramy do Poronina, który znajduje się u północnego ujścia Kotliny Zakopiańskiej.

Z Poronina stale na północ, w dół doliny jedziemy do Białego Dunajca; odcinek przed Białym Dunajcem jest częściowo (1 km) szutrowo-gruntowy, wyprowadza nas na starym moście przez Biały Dunajec, który tutaj przebiega przez zieloną, leśną okolicę. Kontynuujemy do Bańskiej Niżnej i Szaflar. Region obfituje w wody termalne, czego przykładem mogą być tutejsze termy. W okolicach Szaflar przecinamy niemal niepostrzeżenie Pieniński Pas Skałkowy. Świadectwem jego istnienia jest stroma piramida Ranisbergu po drugiej stronie Zakopianki. Szaflarski rynekjest dobrym miejscem na chwilę odpoczynku.

Z centrum Szaflar kontynuujemy na północ, Velo Dunajec doprowadza nas do Zakopianki, której szutrowym poboczem jedziemy przez chwilę (lepiej zsiąść z roweru i iść na przejście) przed przejściem na drugą stronę w okolicy dawnego Zamku Szaflarskiego, którego biały kamienny mur mijamy naprzeciwko Urzędu Gminy.

Po przejechaniu linii kolejowej droga wznosi się, przerywając tym samym niemal płaski profil całej trasy. Podjeżdżamy do Zaskala, otwierają się widoki na Nowy Targ i Gorce. Jadąc ul. Kardynała Wojtyły docieramy do Szlaku wokół Tatr, biegnącego od Czarnego Dunajca trasą dawnej linii kolejowej i skręcamy w niego w prawo, wjeżdżając w Bór Kombinacki. Szlak wokół Tatr i Velo Dunajec mają tutaj wspólny przebieg. Bór zajmuje podmokłe tereny (bory to w lokalnym nazewnictwie torfowiska, tereny podmokłe) w widłach Czarnego i Białego Dunajca. Drugi człon nazwy pochodzi od Kombinatu - kompleksu przemysłowego utworzonego tutaj po II wojnie światowej; w latach 70-tych pracowało tu nawet 10.000 osób, większość w ogromnych zakładach obuwniczych. Jedną z pozostałości Kombinatu są mijane po drodze ruiny dawnej stacji Nowy Targ Fabryczny. Trasa jest przyjemna, wiedzie w zaciszu lasu iglastego; weekendami jest tłumnie uczęszczana przez nowotarżan.

Wyjeżdżamy obok Zakopianki, przechodzimy przez nią, następnie ul. Podtatrzańską i Al. Solidarności docieramy na Polanę Szaflarską, gdzie wracamy bezpośrednio nad Biały Dunajec. Kładką przejeżdżamy na drugą stronę rzeki, gdzie Szlak wokół Tatr i Velo Dunajec rozdzielają swój wspólny przebieg. Skręcamy w lewo i malowniczą ścieżką rowerową Velo Dunajec jedziemy wzdłuż rzeki. Po dotarciu do drugiego mostu skręcamy w lewo, by ul. Waksmundzką dotrzeć na nowotarski Rynek. Z Rynku bocznymi uliczkami, następnie ul. Kolejową dojeżdżamy do stacji kolejowej. W budynku dawnej wieży wodnej znajduje się wystawa prezentująca historię linii kolejowej Nowy Targ – Krolewiany (Kraľovany). Pociągiem wracamy do Zakopanego. 

 
Read the description of the route:

ZAKOPANEVelo Dunajec – Harenda wooden church – Poronin – Biały Dunajec – Szaflary – Zaskale Route Around the Tatras – Bór Kombinacki Forest – Nowy Targ Polana Szaflarska – Velo DunajecNOWY TARG


An easy trip on the Velo Dunajec route from its beginning down to Nowy Targ, partly together with the Route Around the Tatras. It runs parallel to the river, leading once on its west and once on its east side. We will visit quiet hamlets hidden near the Zakopianka road, where you can still see the old face of Podhale. Along the way, there are several interesting heritage sites, views of the hills growing over the Biały Dunajec Valley and, most of all, quite a lot of pleasant cycling near the humming river. NOTE! This route assumes return by train!


The trip begins at the Zakopane railway station, at the end of the line that started the revolution of tourism in the Tatra Mountains over a hundred years ago and accelerated the development of the whole Podhale region. The former owner of the land around Zakopane, Count Władysław Zamoyski, has great merit here.

We leave Zakopane through side streets, ride to the other side of the Zakopianka road and leave at Harenda, at the foot of the visible Gubałowskie Range. We reach the wooden church of St. John the Apostle. It dates back to the 18th century, but it has stood there only since 1947 – it was moved here from Zakrzów near the town of Kalwaria. Following the signs of Velo Dunajec, through Ustup, we reach Poronin, which is located at the northern end of the Zakopane Basin.

From Poronin constantly to the north, down the valley, we go to Biały Dunajec; the stretch before this point is partly (1 km) made of gravel and earth, and leads us on an old bridge over the Biały Dunajec River, which here runs through green, forested surroundings. We continue to Bańska Niżna and Szaflary. The region abounds in thermal waters, as exemplified by the local thermal baths. In the vicinity of Szaflary we cut almost imperceptibly through the Pieniny Klippen Belt. The evidence of its existence is the steep pyramid of the Ranisberg hill on the other side of the Zakopianka road. The market square in Szaflary is a good place for a short rest.

From the centre of Szaflary, we continue north, Velo Dunajec leads us to Zakopianka, and along its gravel roadside we ride for a while (it is better to get off the bike and go to the crossing) before passing to the other side in the vicinity of the former Szaflary Castle, whose white stone wall we pass opposite the Municipal Office.

After crossing the railway, the road ascends, thus breaking the almost flat profile of the entire route. We drive up to Zaskale, with views of Nowy Targ and the Gorce Mountains opening up. Driving along Kardynała Wojtyły Street, we reach the Route Around the Tatras, running from Czarny Dunajec along the path of the former railway line and turn right on to it, entering the Bór Kombinacki Forest. The Route Around the Tatras and Velo Dunajec have a common course here.

The Bór Forest occupies wetland ("bór” in the local terminology means peat bogs, wetland) within the Czarny and Biały Dunajec Rivers forks. The other part of the name originates from the "Kombinat” – industrial complex set up here after World War II; in the 1970s, up to 10,000 people worked here, most of them in huge shoe factories. One of the remains of the Kombinat industry complex are the ruins of the former Nowy Targ Fabryczny station which we pass on the way. The route is pleasant, it leads in the comfort of a coniferous forest; at weekends it is crowded with residents of Nowy Targ.

We leave next to the Zakopianka road, cross it, and then, along Podtatrzańska Street and al. Solidarności Street we reach the Szaflarska Glade, where we return directly to the Biały Dunajec River. We cross the bridge to the other side, where the Route Around the Tatras and Velo Dunajec separate their common course. We turn left and follow the picturesque Velo Dunajec cycle path along the river. After reaching the second bridge, we turn left to Waksmundzka Street to reach the Market Square in Nowy Targ. From the Market Square we take side streets, then Kolejowa Street to the railway station. In the building of the former water tower there is an exhibition presenting the history of the railway line Nowy Targ - Królewiany (Kraľovany). We return to Zakopane by train.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^