O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

12.SPD SPISKIE WIDOKI / SPIŠ VIEWS

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
  
Przeczytaj opis trasy:

ŁAPSZE NIŻNE - Szlak wokół Tatr Łapsze-Kacwin widoki - Kacwin - granica PL/SK - Osturnia drewniana zabudowa - podjazd do Łapszanki SK/PL - Przełęcz nad Łapszanką panorama - Łapszanka zjazd - Łapsze Wyżne - ŁAPSZE NIŻNE


Obfita we wspaniałe krajobrazy wycieczka, pokazująca różnorodność kulturową Spisza. Trasa nieco zadziorna, tzn. nie prowadzi tylko po dolinach, ale w kilku miejscach daje lekko w kość. Na szczęście te strome podjazdy są relatywnie krótkie. Nagrodą za te niedogodności będą jednak pyszne widoki spiskie, unikalna mieszanka tego co beskidzkie, pienińskie i tatrzańskie. A między nimi - interesujące dziedzictwo kultury lokalnej, warte co najmniej kilku krótkich przystanków, by lepiej poznać i zrozumieć spiski tygiel kulturowy.


Trasę rozpoczynamy w Łapszach Niżnych. Ruszamy za znakami Szlaku wokół Tatr; będziemy za nimi podążać aż do Osturni. Zaraz za centrum Szlak wyprowadza nas stromym podjazdem ponad wieś – takich podjazdów będzie jeszcze kilka, na szczęście wszystkie są relatywnie krótkie. Nagrodą są ciekawe widoki na pasmo Hombarków (Pieniny Spiskie) i Trzy Korony, a także, czy może przede wszystkim, wspaniałe hale między Łapszami a Kacwinem.

Zjeżdżamy do małego przysiółka Stawiska, by za chwilę wdrapywać się na kolejną odnogę pasma Magury Spiskiej. Krajobraz pasterski tych okolic jest niezwykły - rozległe pastwiska, tak odmienne od podhalańskich wąskich poletek, robią spore wrażenie. Samotne domy i domki tylko dodają odludności i ustronności tych terenów.

Szybkim zjazdem dostajemy się do Kacwina. Ciekawa jest geneza nazwy wsi – pochodzić ma od niemieckiego Katzenwinkel, czyli Koci Zakątek. We wsi warto zajrzeć do cennego kościoła oraz wypatrzeć sypańce – tradycyjne spichlerze. Stale za znakami Szlaku wokół Tatr wyjeżdżamy za wieś doliną, którą pojedziemy przez kolejne kilometry. I choć obecnie jest ona podzielona granicą państwową, to przez wieki stanowiła całość. Szutrową drogą dojeżdżamy do granicy (zaraz przed nią ładny wodospad), między wzgórzami wypatrzymy już Tatry Bielskie.

Wąski asfalt, a potem betonowe płyty obok spółdzielni rolnej wyprowadzają nas na drogę do Osturni. Powstanie granicy w dolinie Osturni / Kacwinki wymusiło budowę drogi przez góry, która łączy tutejsze trzy wsie z resztą Słowacji. Wjeżdżamy do Osturni, najdalej na zachód wysuniętej wsi łemkowskiej, zarazem malowniczego rezerwatu architektury drewnianej, nieustępującej urokiem tej w Chochołowie.

Na końcu wsi skręcamy w wąski i stromy asfalt prowadzący do Łapszanki - niejednego zmusi on do prowadzenia roweru. Krajobrazy przypominają te z okolic Łapsz i Kacwina. U końca podjazdu czeka nas natomiast niezwykła nagroda - panorama z Przełęczy nad Łapszanką, bez wątpienia jedna z najpiękniejszych panoram Tatr. Docieramy do skrzyżowania obok kapliczki burzowej - miejsca modlitwy, ale i - za pomocą umieszczonego w niej dzwonu - narzędzia do ostrzegania (i modlitewnego przepędzania) przed burzami.

Skręcamy w prawo obok kapliczki; od tego miejsca trasa praktycznie stale opada. Szybkim zjazdem (uwaga na pojedyncze dziury!) zjeżdżamy przez Łapszankę, następnie przez Łapsze Wyżne i dalej, aż do Łapsz Niżnych, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

ŁAPSZE NIŻNERoute Around the Tatras Łapsze-Kacwin viewsKacwin – PL/SK state border – Osturnia wooden buildings uphill ride to Łapszanka SK/PL – Łapszanka Pass panorama Łapszanka downhill ride – Łapsze Wyżne – ŁAPSZE NIŻNE


A trip rich in magnificent landscapes, showing the cultural diversity of Spisz. The route is quite fierce in that it does not only lead through valleys but, in a few places, is a little challenging. Fortunately, these steep uphill stretches are relatively short. However, the reward for these inconveniences will be delicious Spisz views, a unique blend of what the Beskidy, Pieniny and Tatra mountains mean. And between them – interesting heritage of the local culture, worth at least a few short stops to get to know and understand the Spiš region's cultural melting pot better.


We start the trip in Łapsze Niżne. We follow the signs of the Route Around the Tatras and continue following them until Osturnia. Just outside the centre, the Route leads us up a steep uphill stretch above the village – there will be several more such stretches but fortunately all of them are relatively short. The rewards are interesting views of the Hombarki (Pieniny Spiskie) Range and the Trzy Korony Peak, and, perhaps most importantly, the wonderful mountain pastures between Łapsze and Kacwin.

We go down to the small hamlet of Stawisko, and in a moment we ride up another branch of the Spišská Magura range. The shepherd's landscape of this area is unusual – the vast pastures, so different from the narrow fields of Podhale, are quite impressive. Desolate houses and cottages only add to the emptiness and seclusion of these areas.

We arrive at Kacwin after a quick descent. The origin of the village’s name is interesting – supposedly coming from the German Katzenwinkel or "Cat’s Corner”. In the village, it is worth visiting the interesting church and looking out for the traditional granaries. Continuing to follow the signs of the Route Around the Tatras, we leave the village through a valley, which we will ride along for the next few kilometers. And although, nowadays, it is divided by the state border, for centuries it was one entity. Along a dirt road we reach the state border (a pleasant waterfall immediately before it): between the hills, we'll look out for the Belianske Tatras.

A narrow asphalt road and then concrete slabs next to a agricultural cooperative lead us to Osturnia. The creation of the border in the Osturnia/Kacwinka valley has forced the construction of a road through the mountains to connect the three local villages with the rest of Slovakia. We enter Osturnia, the westernmost Lemko village and, at the same time, a picturesque reserve of wooden architecture which is as charming as the architecture of Chochołów.

At the end of the village we turn into a narrow and steep asphalt road leading to Łapszanka – many will have to walk with their bikes here. The landscapes resemble those around Łapsze and Kacwin. At the end of the uphill stretch, an extraordinary prize awaits us – a panorama from the Łapszanka Pass, undoubtedly one of the most beautiful panoramas of the Tatra Mountains. We reach the crossroads next to a shrine – a place of prayers but also, with the bell inside, a tool for warning (and prayerful chasing) of storms.

We turn right next to the shrine; from here on, the route descends steadily. We go downhill quickly (watch out for pot holes!), then through Łapszanka, then through Łapsze Wyżne and further on until we reach Łapsze Niżne, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^