O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

13.TRK WOKÓŁ TORFOWISK / AROUND THE ORAVA PODHALE PEATLANDS

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl 
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

CZARNY DUNAJEC - Droga Chodnikowa - Las Cikówka – Las Gajka torfowiska - Piekielnik - Załuczne widoki - Odrowąż – Dział - Droga Wierchowa widoki - Krauszów - Ludźmierz - Szlak wokół Tatr dawna kolej - CZARNY DUNAJEC


Zwykliśmy myśleć, że Podhale to góry. Rzut oka na mapę przypomni nam jednak, że Podhale to również rozległe, równinne tereny dolin, gdzie przez tysiące lat uformował się unikalny ekosystem torfowisk. Trasa objeżdża zachodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, w większości bezleśnymi terenami z dalekimi widokami na torfowiska, ale i na otaczające je pasma - Żeleźnicy, Gubałowskie, a w tle Tatry i Babią Gorę. Trasa łatwa, widokowa i ciekawa przyrodniczo.


Wycieczkę rozpoczynamy w Czarnym Dunajcu. Ruszamy asfaltową ścieżką rowerową Szlaku wokół Tatr, następnie wjeżdżając w las, zjeżdżamy również na szuter, którym pojedziemy przez kolejne 8 km. Przejeżdżamy przez podmokłe, iglaste, zaciszne lasy pogranicza orawsko-podhalańskiego: Cikówka i Baligówka. Kryją one liczne, ciekawe torfowiska, które formowały się przez tysiące lat w podmokłej niecce między pasmami górskimi.

Z lasów wyjeżdżamy już na Orawie, na obrzeżach Piekielnika (jego nazwa wywodzi się od nazwy potoku - nieposkromionego, wywołującego liczne szkody). Pokonujemy 150 m ruchliwą i niebezpieczną DW957, po czym skręcamy w lewo w niepozorną uliczkę. Dojeżdżamy do lokalnej drogi, którą jedziemy dalej w kierunku Odrowąża.

Teren nieco się wznosi, co owocuje wspaniałymi widokami na południe, na rozległe bory, Pogórze Gubałowskie i Tatry. Kolejne wsie - Załuczne i Odrowąż przynoszą uciążliwe naprzemienne krótkie podjazdy i zjazdy. Niewygodę tę rekompensują nam widoki i ciekawe przykłady tradycyjnej architektury drewnianej. Obok kościoła w Odrowążu skręcamy w prawo i zjeżdżamy do malutkiego przysiółka Zagrody, gdzie droga prowadzi wprost między zabudowaniami gazdówek.

Niżej widzimy już tylko bezkres płaskich torfowisk. Przejeżdżamy przez DW958, jedziemy przez Dział, kolejną rolniczą, widokową wieś. Za nim wyjeżdżamy między łąki i pola, by po 1 km na skrzyżowaniu obok wiaty skręcić w ścieżkę rowerową wiodącą przez Drogę Wierchową, która meandruje połogim i widokowym grzbietem. Ciesząc oczy krajobrazami zjeżdżamy do Krauszowa, wsi położonej nad rzeką Czarny Dunajec, przez który przejeżdżamy. Trzymając się stale ścieżki rowerowej mijamy stawy i wyjeżdżamy w polach, by zygzakami dotrzeć do DW957, za którą czeka na nas wygodny Szlak wokół Tatr (alternatywnie możemy z Krauszowa jechać przez Ludźmierz, by nawiedzić tamtejsze sanktuarium maryjne).

Śladami dawnej kolei z Nowego Targu do Trzciany jedziemy dłuuugą prostą, wykręcając raz po raz głowę w lewo, by podziwiać odległe Tatry. Przejeżdżamy przez Rogoźnik, docieramy do Czarnego Dunajca, gdzie na skrzyżowaniu z drogą do Cichego skręcamy w kierunku centrum miasteczka. Położony nad rzeką o tej samej nazwie i otoczony torfowiskami Czarny Dunajec jest stolicą zachodniego Podhala; gmina jest jednym z partnerów projektu budowy Szlaku wokół Tatr i konsekwentnie tworzy siatkę ścieżek rowerowych. Warto podjechać na rynek, aby zrobić zdjęcie, czy skosztować miejscowych lodów. Przy ul. Sienkiewicza 10 możemy zobaczyć budynek dawnej czarnodunajeckiej synagogi.

 
Read the description of the route:

CZARNY DUNAJEC – Droga Chodnikowa Way – Cikówka Forest – Gajka Forest peatland Piekielnik – Załuczne views – Odrowąż – Dział – Droga Wierchowa Way views – Krauszów – Ludźmierz – Route Around the Tatras – former railway – CZARNY DUNAJEC


We commonly think that the Podhale region means mountains. However, a glance at the map will remind us that Podhale is also a vast, flat valley area where a unique ecosystem of peatlands has formed over thousands of years. The route goes around the western part of the Orava-Nowy Targ Basin, mostly forest-free areas with distant views of the peatlands, but also the surrounding ranges – Żeleźnica, Gubałowskie, and in the background the Tatras and the Babia Góra Peak.
The route is easy, scenic and with interesting nature.


We start the trip in Czarny Dunajec. We set off along an asphalt cycling trail of the Route Around the Tatras, and then, entering the forest, we also descend a gravel road which we will ride for another 8 km. We pass through the damp, coniferous, secluded forests of the Orava-Podhale borderland: Cikówka and Baligówka. They conceal numerous interesting peatlands that have formed over thousands of years in a wet basin between mountain ranges.

We leave the forests in Orava, on the outskirts of the village of Piekielnik (its name derives from the name of the stream – "devilish”, untamed, causing frequent damage). We cover 150 m along the busy and dangerous DW957 road, and then turn left into a small street. We reach the local road which we take to ride on towards Odrowąż.

The terrain rises a little bit, which results in wonderful views to the south, to the vast forests, the Gubałówka Foothills and the Tatras. The next villages – Załuczne and Odrowąż bring alternating short uphill and downhill stretches. This inconvenience is compensated for by the views and interesting examples of traditional wooden architecture. Next to the church in Odrowąż, we turn right and go down to the tiny hamlet of Zagrody where the road leads directly between local farm buildings. Below, we can only see the endless flat peatlands. We ride along the DW958 and pass through Dział, another agricultural, scenic village. After it, we continue between meadows and fields and, after 1 km at the crossroads next to a canopied rest place, turn into a bicycle path leading through the Droga Wierchowan Way that meanders along a gentle and scenic ridge. Enjoying the landscapes, we descend to Krauszów, a village located on the Czarny Dunajec River, through which we pass. Sticking to the bicycle path, we pass ponds and leave among fields to reach the winding DW957, after which there is the comfortable Route Around the Tatras waiting for us (alternatively, from Krauszów we can go through Ludźmierz to visit the local Marian sanctuary).

Following the old railway from Nowy Targ to Trstená, we take a very long straight stretch, turning our heads to the left again and again to admire the distant Tatra Mountains. We ride through Rogoźnik and come to Czarny Dunajec, where at the crossroads with the road to Ciche, we turn towards the town centre. Situated on the river of the same name and surrounded by peatlands, Czarny Dunajec is the capital of the western Podhale region; the municipality is one of the partners of the project to build the Route Around the Tatras and consistently creates a network of bicycle paths. It is worth going up to the market square to take a picture or taste the local ice cream. At 10 Sienkiewicza Street, we can see the building of the former synagogue in Czarny Dunajec.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^