O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

14.SPD KOLEJ NA ORAWĘ / REMEMBERING THE OLD CHOO CHOO

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

CZARNY DUNAJEC - Szlak wokół Tatr - Las Sośnina – Domański Wierch widoki - Ciche Dolne - Chochołów drewniana zabudowa - Sucha Góra - Szlak wokoł Tatr do Lieska dzikie krajobrazy MOR Liesek widoki - Szlak wokół Tatr do Podczerwonego - Las Cikówka - CZARNY DUNAJEC


Trasa pozwalająca nabrać oddechu osobom przeciążonym miastem, hałasem, ludźmi. W znacznej części prowadzi po dawnej linii kolejowej do Trzciany. Rozległe panoramy, wspaniała przyroda i cisza są dominantami tej wycieczki. Nie zabraknie również spotkań z tym, co wykonane ludzką ręką - piękna drewniana zabudowa Chochołowa, malownicza kapliczka nad Borem czy, przede wszystkim, trasa główna Szlaku wokół Tatr, będąca reaktywacją dawnej linii, wiodącej przez tak niezwykłe zakątki pogranicza Podhala i Orawy.

 
Zaczynamy w Czarnym Dunajcu, gdzie obok szkoły możemy wygodnie zaparkować auto. Boczną uliczką dojeżdżamy do ul. Kmietowicza i potem na rynek. Wskazuje on na znaczenie tej miejscowości – formalnie wsi, będącej jednak centrum zachodniego Podhala. Z rynku ulicą Kolejową - nazwą przypominającą o dawnej linii Nowy Targ – Trzciana - wyjeżdżamy z miasta i za rzeką zbaczamy w drogę dojazdową do głównej trasy Szlaku wokół Tatr. Kierujemy się nim w lewo, na wschód, po trasie dawnej kolei.

Po minięciu lasu Sośnina zjeżdżamy z trasy głównej Szlaku dwukrotnie w prawo, w asfaltową drogę wiodącą przez ten las. Wyjeżdżamy na otwarty teren, droga wiedzie teraz grzbietem łagodnego, ale niezwykle widokowego Domańskiego Wierchu nadal jako Szlak wokół Tatr. Podążamy nim przez kolejne 5 km, podziwiając panoramę Tatr i Beskidów z Babią Górą, zarazem delektując sięnajbliższym otoczeniem- łąki, pasące się krowy, bezkresna przestrzeń...

Po przejechaniu niewyraźnego wierzchołka Szlak opada i dociera do drogi z Czarnego Dunajca do Cichego. Skręcamy w lewo i zjeżdżamy stromo do wsi. UWAGA! Za drugim ostrym zakrętem, po minięciu kapliczki po lewej, uciekamy w prawo, w boczną uliczkę, którą wśród starych domów docieramy ponownie do głównej drogi. Skręcamy w nią w prawo i jedziemy dalej w stronę Chochołowa. Mozolnym podjazdem osiągamy grzbiet, z którego boczną uliczką kierujemy się do centrum Chochołowa. Zabytkowa drewniana zabudowa warta jest co najmniej krótkiego przystanku.

Z centrum wyjeżdżamy wąską uliczką na Kamieniec, gdzie za rzeką kierujemy się w lewo (mijając przyjemne miejsce nad rzeką Czarny Dunajec) i za ruinami skoczni narciarskiej docieramy do drogi wiodącej na Słowację. To nasz kierunek. Za granicą uważajmy na przemykające auta. Mijamy sklepy (produkty słowackie), po 1 km, przed kościołem jedziemy w prawo w drogę, która doprowadzi nas do ruin stacji Sucha Góra. Tutaj włączamy się w główną trasę Szlaku wokół Tatr, która wśród krajobrazu zielonej Orawy będzie nas prowadziła przez kolejne 9 km. Od stacji stale łagodnie w dół wzdłuż doliny Czerwonego Potoku, dojeżdżamy do dwóch pokaźnych mostów przypominających nam o kolejowej przeszłości Szlaku (w połowie drogi między nimi, obok wiaty, odchodzi w las polna droga, która po 1 km zamienia się w dobry szuter prowadzący po 5,5 km aż do centrum Chyżnego). Za drugim z nich – nad potokiem Jeleśnia - trasa zaczyna długi i łagodny podjazd, objeżdżając las Háje. Za nim widokizmieniają się - naszym oczom ukazuje się dolina Orawicy, a za nią w oddali Tatry.

Od teraz znowu w dół, wpatrzeni w piękne krajobrazy mkniemy łagodnymi zakosami, mijając łąki, pola, dawną stację w Liesku (obecnie stacja meteo), by ostatecznie dotrzeć do MOR-u nad Borem. To idealne miejsce do odpoczynku - wygodna wiata, źródło, wychodek, malownicza kapliczka z drogą krzyżową.

Po odsapce ruszamy pod górę między pola, by po 400 m skręcić w prawo, w drogę równoległą do Szlaku. Ładnie widać stąd mknących rowerzystów na tle górskich krajobrazów. Po dojechaniu do Szlaku pedałujemy z powrotem aż do ruin w Suchej Górze, obok których kontynuujemy prosto, do granicy. Podzieliła ona w 1924 r. linię kolejową, powodując jej powolną degradację.

Z Orawy, czyli zlewiska Morza Czarnego wjechaliśmy niepostrzeżenie z powrotem na Podhale, w zlewisko Bałtyku. Szlak wokół Tatr wiedzie teraz łagodnie w dół zakosami, wśród Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.

Niech nie uśnie nasza czujność - po dotarciu do dawnej stacyjki w Podczerwonej trasa główna Szlaku wiedzie prosto, my natomiast odbijamy z niej w lewo (stale asfaltem). Docieramy do drogi do Zakładu Torfowego (nadłożenie w celu zobaczenia zabytkowego wagonika kolejki wąskotorowej to "koszt” dodatkowych 2,5 km), bo po chwili zjechać w stronę Lasu Cikówka. Ścieżka rowerowa prowadzi przyjemnie w cieniu drzew, wyprowadzając nas ostatecznie zaraz obok szkoły w Czarnym Dunajcu, gdzie kończy się nasza trasa.

 
Read the description of the route:

CZARNY DUNAJEC – Route Around the Tatras – Sośnina Forest – Domański Wierch Peak views – Ciche Dolne– Chochołów wooden buildings Suchá Hora – Route Around the Tatras to Liesek wild landscapescyclists’ resting place Liesek views Route Around the Tatras to Podczerwone –Cikówka Forest –CZARNY DUNAJEC


A route that allows people overloaded by the city, noise, and other people to breathe. It leads mostly along the former railway line to Trstená. Vast panoramas, magnificent nature and silence are the dominant features of this trip. There will also be encounters with what was made by the human hand – the beautiful wooden buildings of Chochołów, a picturesque shrine above Bór or, above all, the main trail of the Route Around the Tatras, which is a reactivation of the old line, leading through such unusual corners of the borderland of Podhale and Orava.


We start in Czarny Dunajec, where we can conveniently park our car next to the school. We reach Kmietowicza Street by a side street and then the market square. It indicates the importance of this place – formally a village, but being the centre of western Podhale. From the market square, along Kolejowa Street – a name reminiscent of the former Nowy Targ – Trstená line – we leave the city and after the river we go off on to the access road to the main trail of the Route Around the Tatras. We follow it to the left, to the east, along the route of the former railway.

After passing the Sośnina Forest, we leave the main line of the Route twice to the right, into an asphalt road leading through this forest. We leave for the open area, the road now leading along a ridge of the gentle but very scenic Domański Wierch Peakstill as the Route Around the Tatras. We follow it for the next 5 km, admiring the panorama of the Tatra and Beskidy Mountains with the Babia Góra Peak, while enjoying the nearer surroundings– meadows, grazing cows, boundless space...

After crossing a low peak, the Route descends and reaches the road from Czarny Dunajec to Ciche. We turn left and go steeply down to the village. CAUTION! After the second sharp bend, after passing a shrine on the left, we turn to the right, into a side street, which we take to reach the main road again among old houses. We turn right on to it and continue towards Chochołów. On a strenuous uphill stretch we reach a ridge, from which we head to the centre of Chochołów by a side street. The historic wooden buildings are worth at least a short stop.

From the centre we leave along a narrow street to Kamieniec, where we turn left after the river (passing a pleasant spot on the Czarny Dunajec River) and after the ruins of a ski jump we reach the road leading to Slovakia. This is our direction. On the way, watch out for passing cars. We pass shops (Slovak products) and after 1 km, in front of the church, we go right on to a road which leads us to the ruins of the Suchá Hora station. Here we join the main trail of the Route Around the Tatras which, among the landscapes of green Orava, will lead us for another 9 km.

From the station, constantly and gently downhill along the Czerwony Potok stream valley, we reach two large bridges reminding us of the Route’s railway past. Halfway between them, next to a canopied roof, a dirt track goes into the forest which, after 1 km, turns into a good gravel road leading after 5.5 km to the centre of Chyżne. Behind the second one – by the Jeleśnia stream – the route starts a long and gentle uphill stretch, going around the Háje forest. After this, the views change – we see the Oravica River valley, with the Tatras in the distance.

From now on, again downhill, staring at the beautiful landscapes we pass by gentle bends, meadows, fields, the former station in Liesek (now a weather station), to finally reach a cyclist’s resting place above Bór. It is an ideal place to rest – a comfortable canopied roof shelter, a spring, an outdoor toilet, and a picturesque shrine with the way of the cross.

After a rest, we go uphill between the fields, and after 400 m we turn right into the road parallel to the Route. There is a good view of cyclists riding against the background of mountainous landscapes. After reaching the Route, we pedal back to the ruins in Suchá Hora next to which we continue straight to the state border. It divided the railway line in 1924, causing its slow degradation.

From Orava, the Black Sea catchment area, we rode back to Podhale, into the Baltic Sea catchment area. The Route Around the Tatras now leads gently downhill in bends, among the Orava-Nowy Targ PeatLands.

Don't let our vigilance fall asleep – after reaching the old little station in Podczerwone, the main trail of the Route leads straight, while we turn left (on asphalt all the time). We get to the road to the Peat Plant (the extra distance to be covered to see a historic narrow-gauge railway means the "cost” of another 2.5 km), to go down to the Cikówka Forest. The bicycle path leads pleasantly in the shade of trees, eventually leading us right next to the school in Czarny Dunajec, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^