O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

15.SPD NAD RZEKĄ I JEZIOREM / BY THE RIVER AND BY THE LAKE

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

ŁOPUSZNA- Velo Dunajec - Dębno - północny brzeg Jeziora Czorsztyńskiego - Czorsztyn - Niedzica-Zamek – południowy brzeg Jeziora - Frydman - Krempachy - Szlak wokół Tatr - Gronków - Ostrowsko – ŁOPUSZNA


Jedna z wycieczek obowiązkowych. Oferuje to, co wschodnie Podtatrze ma najpiękniejszego: jazdę w zaciszu Dunajca wspaniałym Velo Dunajec, pętlę wokół Jeziora Czorsztyńskiego, zamki w Czorsztynie i Niedzicy, widoki na Gorce i Tatry, ale również ciekawe pienińskie formacje skalne na odcinku Szlaku wokół Tatr czy wiekowe, drewniane kościoły. Na całej trasie jest tylko jeden stromy podjazd. ¾ prowadzi poza ruchem samochodowym, dzięki czemu jeszcze bardziej możemy w pełni cieszyć się z jazdy.

 
Trasa zaczyna się w Łopusznej, w pobliżu interesującego zabytkowego Dworu Tetmajerów (muzeum etnograficzne i skansen). Ze wsi wyjeżdżamy od razu na szlak Velo Dunajec, który przez najbliższe 8 km prowadzi nas wzdłuż Dunajca, raz dalej, raz bliżej rzeki. Szczególnym urokiem zachwyca odcinek przed Harklową, gdzie ze skarpy możemy podziwiać rzekę i jej otoczenie, przed wjazdem w starą podhalańską wieś.

W Dębnie szlak wyprowadza nas na wysoki wał między Dunajcem a wsią. Dobrze widać stąd drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła. Warto zejść (znoszenie roweru po schodach) i podjechać do niego - jest on wpisaną na listę UNESCO perełką architektury drewnianej. Został wybudowany ponad 500 lat temu, a w środku skrywa piękne malowidła ścienne.

Za Dębnem przejeżdżamy niewygodne 800 m wąskim mostem i poboczem do skrętu w prawo, na wysokości zjazdu na Hubę. Tutaj zaczyna się bajka… niemal 13 km północnym brzegiemJeziora Czorsztyńskiego, w większości niemal nad samą taflą wody. Jest ono w miarę nowym elementem krajobrazu - budowę zapory ukończono w 1997 r. - ma powierzchnię 11 km2. Przez wieki aż do 1918 r. wiodła tędy granica między Polską (potem Galicją) a Spiszem, częścią Węgier. Wyjątkowy urok nadają Jezioru otaczające je góry - od północy Gorce i skaliste Pieniny Właściwe (Środkowe), od południa skaliste Pieniny Spiskie i majaczące w tle Tatry. Docieramy pod ruiny Zamku w Czorsztynie. Tutaj przepływamy promem / gondolą do Niedzicy-Zamku.

Wysiadamy poniżej Zamku w Niedzicy, strzegącego onegdaj brodu przez Dunajec od strony węgierskiej. Był miejscem spotkań królów, wedle legend do dziś gdzieś w zamku ukryte są skarby Inków. Ewentualne zwiedzanie zajmie nam około 2h.

Po wyjeździe z Niedzicy-Zamku czeka nas kolejne 8 km wzdłuż Jeziora, tym razem jego południowymi brzegami z widokami na Pieniny Właściwe i Gorce. Jazda nieco trudniejsza, szczególnie w Falsztynie, gdzie mierzymy się ze 100 m przewyższeniem podjazdu. Taki przebieg szlaku wymógł Rezerwat Zielone Skałki, chroniący skaliste brzegi na północny-wschód od Falsztyna.

Docieramy do Frydmana, wsi której (w przeciwieństwie do przeciwległych Maniów) dzięki budowie zapory bocznej nie trzeba było przesiedlać. Znajdujemy się na Spiszu, o czym świadczy charakterystyczny układ urbanistyczny wsi: wrzecionowaty plac w środku, zabytkowy murowany biały kościół z charakterystycznym zwieńczeniem wieży, otoczony dwoma równoległymi liniami domów ze stodołami stojącymi równo w linii za nimi (ul. Zastodolna). Typowe dla tej okolicy są również niemiecko brzmiące nazwy wsi - Frydman, Dursztyn, Krempachy i inne. Z Frydmana drogą wzdłuż krętego potoku (lok. niem. Krempach, Krummbach - kręty potok) docieramy do... Krempach, kolejnej wsi spiskiej, z ładnym kościołem na placu w centrum wsi. Odtąd podążamy za znakami Szlaku wokół Tatr, w stronę Nowego Targu. Wzdłuż głównej drogi docieramy do Nowej Białej - jedynej wsi na polskim Spiszu znajdującej się na drugim brzegu Białki. We wsi siedzibę ma Towarzystwo Słowaków w Polsce, którzy stanowią tutaj istotną mniejszość.

Po przecięciu miejscowości Szlak wyprowadza nas w polne krajobrazy: wiedzie wśród łąk, z widokami na Gorce. Przejeżdżamy obok białej bryły kaplicy pw. św. Marii Magdaleny, w oddali po lewej wyłaniają się Tatry. Objeżdżamy charakterystyczną sylwetkę Cisowej Skałki, przypominającej nam o bliskości pasma pienińskiego. Tuż za nią wjeżdżamy na teren Gronkowa, wracając tym samym na Podhale. Boczną uliczką pomiędzy gazdówkami docieramy do głównej drogi, którą kierujemy się w prawo, na północ, w stronę Ostrowska. Przed nami długa czterokilometrowa prosta poboczem niezbyt ruchliwej drogi. Mijamy kilka ciekawych starych chałup z bali, dalej przykuwają uwagę wznoszące się przed nami lesiste Gorce.

Przejeżdżamy wieś, by dotrzeć do Dunajca. Na jego drugim brzegu czeka na nas Velo Dunajec, którym przyjemnie podążać będziemy aż do Łopusznej, gdzie kończy się nasza trasa.

 
Read the description of the route:

ŁOPUSZNAVelo Dunajec – Dębno – northern shore of Lake Czorsztyn Niedzica-Zamek – southern shore of the Lake – Frydman – Krempachy – Route Around the Tatras – Gronków – Ostrowsko – ŁOPUSZNA


One of the ‘mandatory’ trips. It offers what is most beautiful in the eastern Tatra Foothills: a ride in the comfort of the Dunajec River along the excellent Velo Dunajec, a loop around Lake Czorsztyn, castles in Czorsztyn and Niedzica, views of the Gorce and the Tatra Mountains, but also interesting Pieniny rock formations along a stretch of the Route Around the Tatra Mountains, and old wooden churches. On the whole route there is only one steep uphill stretch. Three quarters of the route is away from vehicular traffic so we can enjoy the ride even more.


The route starts in Łopuszna, near the interesting historic Tetmajer Manor House (here there is an ethnographic and open-air museum). From the village, we go right away on to the Velo Dunajec route which, for the next 8 km, leads us along the Dunajec River, now further now closer to the river. The stretch before Harklowa, where from the slope we can admire the river and its surroundings before entering the old village of Podhale, is particularly charming.

In Dębno, the route leads us to a high embankment between the Dunajec River and the village. The wooden church of St. Michael the Archangel is well visible from here. It is worth getting off the bike (carrying it down the stairs) and riding there – the church is a UNESCO-listed gem of wooden architecture. It was built over 500 years ago and hides beautiful wall paintings inside.

After Dębno, we ride along an uncomfortable 800 m of a narrow bridge and a roadside to turn right, at the point of the exit to Huba. This is where it is really fabulous... almost 13 km on the northern shore of Lake Czorsztyn, mostly at the very edge of the water. It is a relatively new element of the landscape – the dam was completed in 1997 and has an area of 11 km2. For centuries, until 1918, the border between Poland (then Galicia) and Spiš, part of Hungary, was here. The surrounding mountains give the Lake its charm – from the north the Gorce and rocky Pieniny Właściwe Mountains, from the south the rocky Pieniny Spiskie and the Tatras blurry in the background. We reach the ruins of the Czorsztyn Castle. Here, we travel by ferry / gondola to Niedzica-Zamek.

We get off below the Niedzica Castle, which once guarded the ford through the Dunajec River from the Hungarian side. It used to be a meeting place for kings: according to legend, until today, somewhere in the castle treasures of the Incas are hidden. Sightseeing would take about 2 hours.

After leaving Niedzica-Zamek, we ride for another 8 km along the Lake, this time on its southern shores with views of the Pieniny Właściwe and Gorce Mountains. The ride is a bit more difficult, especially in Falsztyn, where we face a 100 m elevation on the uphill stretch. Such a course of the rail was required by the Zielone Skałki Reserve, protecting the rocky shores to the north-east of Falsztyn.

We reach Frydman, a village which (unlike Maniowy) did not need to be resettled thanks to the construction of a side dam. We are in the Spisz region, as evidenced by the village's characteristic layout: a spindle-shaped square in the middle, a historic white brick church with a characteristic tower top, surrounded by two parallel lines of houses with barns standing evenly in line behind them (Zastodolna Street). Typical for this area are also German-sounding names of villages – Frydman, Dursztyn, Krempachy and others. From Frydman by the road along a winding stream (German: Krempach, Krummbach – a winding stream), we reach... Krempachy, another Spisz village, with a pretty church on the square in the centre of the village. From now on, we follow the signs of the Route Around the Tatras, towards Nowy Targ. Along the main road we reach Nowa Biała – the only village in the Polish Spisz region located on the other bank of the Białka. The village is home to the Society of Slovaks in Poland, who constitute a significant minority here.

After crossing the village, the Route leads us into the countryside: it leads among meadows, with views of the Gorce Mountains. We pass by the white body one shrine of St. Mary Magdalene and, in the distance to the left, the Tatras emerge. We ride around the characteristic silhouette of Cisowa Rock, reminding us of the proximity of the Pieniny range. Just after it we enter the area of Gronków, thus returning to Podhale.

By a side street between mountain farmhouses we get to the main road, on which we turn right, to the north, towards Ostrowsko. In front of us there is a long four-kilometre long straight stretch by the side of a not very busy road. We pass some interesting old log cottages: further on we are attracted by the forested Gorce rising before us.

We go through the village to get to the Dunajec River. On its other side, Velo Dunajec awaits us which will take us pleasantly down to Łopuszna where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^