O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

19.SPD NIEZNANE PODHALE / REDISCOVERING PODHALE

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

PYZÓWKA- Szlak wokół Tatr widoki - Dział – Pieniążkowice - Odrowąż - Podszkle - zjazd do Piekielnika widoki – Załuczne widoki - Odrowąż Zagroda - Dział - Droga Wierchowa widoki - stawy krauszowskie - Ludźmierz Sanktuarium - NOWY TARG


Podhale to nie tylko strzeliste szczyty Tatr, Zakopane, Białka Bukowina czy inne miejscowości turystyczne. To także mniej znane wsie, gdzie życie nadal toczy się dawnym rytmem, spokojniej. Mało uczęszczane drogi, stare domy, rozległe pola i łąki, ciekawe panoramy - zapraszamy do odkrycia mniej znanego oblicza Podhala. UWAGA! Trasa zakłada powrót pociągiem!


Przystanek PKP Pyzówka – tutaj zaczyna się trasa, która kończy się w Nowym Targu. Między tymi miejscami można wygodnie podróżować regularnymi połączeniami kolejowymi. Ze stacyjki wyjeżdżamy do wsi (uwaga - szlak rowerowy kieruje nas na polny kamienisty szuter. Możemy też kontynuować asfaltem, drogi spotykają się po około 1 km). Szlak wokół Tatr wyprowadza nas na boczną drogę, która zdaje się zapowiadać gorsze nawierzchnie, jednak nic z tych rzeczy. Asfaltową ścieżką rowerową wjeżdżamy w wąwóz, a za nim już tylko przepastne widoki wspaniałej Drogi Wierchowej - dawnego traktu prowadzącego długim grzbietem aż do krauszowskich Ogrodów. My jednak zjeżdżamy z niej wcześniej- na skrzyżowaniu z drogą lokalną, obok MOR-u, w prawo w kierunku Działu, za znakami czerwonego szlaku pieszego, które poprowadzą nas aż do Pieniążkowic.

W Dziale podążamy zgodnie ze szlakiem pieszym w polną drogę wyprowadzającą ponad wieś z coraz szerszymi widokami na torfowiska i Tatry w tle. Za szczytem Dzielańskiego Wierchu kończy się asfalt i czeka nas jedyny dzisiaj 1 km odcinek kamienistej drogi szutrowej.

W Pieniążkowicach (już bez szlaku) odnajdujemy drogę do Odrowąża. Tam, po dojechaniu do kościoła kierujemy się do góry, do Bukowiny-Osiedla – podjazd momentami ciężki, ale z widokami.

W orawskiej Bukowinie-Osiedlu czujemy się jakby na płaskowyżu - niziny Kotliny zostały gdzieś za nami. Kierujemy się drogą do Podszkla, gdzie droga skręcając nagle jakby się kończy, przechodząc w dużo węższą, asfaltową. W centrum wsi skręcamy w stronę Piekielnika i zjeżdżamy przez kolejne 4,5 km do skrzyżowania z drogą na Załuczne - to nasz kierunek.

Odcinek aż do Odrowąża jest zachwycający i irytujący zarazem - stale towarzyszą nam widoki na rozległe bory w dole po prawej, jednak droga na przemian wznosi się i opada, nie dając nam wprawić się w jazdę. W Odrowążu skręcamy w prawo w dół, przejeżdżając kolejno przez odludne przysiółki Sołtystwo, Zagroda - w tym ostatnim wąska droga przemyka między gospodarstwami.

Docieramy do DW958 i przecinamy ją w kierunku Działu, za którym wracamy do Drogi Wierchowej w miejscu, gdzie z niej wcześniej odbiliśmy.

Polny odcinek Drogi Wierchowej zadziwia dalekimi widokami, ale i najbliższym otoczeniem - długimi pasami łąk i pól nadającymi łagodnym wzniesieniom oryginalny wygląd. Docieramy do Krauszowa, przez który podążamy dalej za znakami szlaku rowerowego 105 za Czarny Dunajec i dalej obok stawów krauszowskich. Na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II odbijamy od szlaku udając się w kierunku sanktuarium w Ludźmierzu. W tym religijnym centrum Podhala w 1963 r. miało miejsce ciekawe wydarzenie, przez wielu interpretowane jako proroctwo wyboru Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową.

Za sanktuarium kontynuujemy ul. Zieloną, potem Słoneczną aż do kładki nad Czarnym Dunajcem. Docieramy do ul. Ludźmierskiej i podążamy po chodniku 1,5 km aż za tory kolejowe, by skręcić w ul. Kolejową, gdzie przy dworcu PKP kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

PYZÓWKARoute Around the Tatras views – Dział – Pieniążkowice – Odrowąż – Podszkle – downhill ride to Piekielnik views – Załuczne views – Odrowąż Zagroda – Dział – Droga Wierchoacwa views Krauszów ponds –Ludźmierz Shrine –NOWY TARG


Podhale is not only the soaring peaks of the Tatra Mountains, Zakopane, Białka or Bukowina or other tourist destinations. There are also less known villages, where life still goes on with the old rhythm, more peaceful. Little frequented roads, old houses, vast fields and meadows, interesting panoramas – we invite you to discover the less known face of Podhale.
NOTE! This route assumes return by train!


Pyzówka railway station – here the route which ends in Nowy Targ begins. One can travel comfortably between these places on regular train connections. From the station we leave for the village (note – the bicycle trail directs us to a gravel road but we can also continue on the asphalt, the roads meet after about 1 km). The Route Around the Tatras leads us to a side road, which seems to indicate worse surfaces, but it’s not like that. On the asphalt bicycle path we enter a ravine, and behind it, there are only the vast views of the magnificent Wierchowa Way the former route leading across a long ridge to Krauszów Gardens. However, we leave it earlier – at the crossroads with the local road, next to a resting place, to the right in the direction of Dział, following the signs of the red hiking trail which will lead us to Pieniążkowice.

In Dział, we follow the hiking trail on to a dirt road taking us above the village with wider and wider views of the peatlands and the Tatras in the background. Behind the top of the Dzielański Wierch Mountain, the asphalt ends and there is only a 1 km stretch of rocky gravel road.

In Pieniążkowice (no trail any more), we find the road to Odrowąż. After reaching the church, we head up to Bukowina-Osiedle – the uphill stretch is sometimes hard, but with views.

In Orava’s Bukowina-Osiedle, we feel as if we are on a plateau – the lowlands of the Basin are somewhere behind us. We follow the road to Podszkle which turns suddenly as if it were ending, and changes into a much narrower, asphalt road. In the centre of the village we turn towards Piekielnik and go down for another 4.5 km to the crossroads with the road to Załuczne – this is our direction.

The stretch all the way to Odrowąż is both delightful and annoying – we are always accompanied by a view of the vast Bory down to the right, but the road goes up and down in turns, not letting us get into the riding. In Odrowąż, we turn down to the right, passing successively through the deserted hamlets of Sołtystwo and Zagroda – in the latter the narrow road passes between farms.

We reach the DW958 and cut across it towards Dział after which we return to Droga Wierchowa Road at the place where we left it previously.

The section of the Wierchowa Way cutting across fields, astonishes us with its distant views, but also with its nearest surroundings – long strips of meadows and fields giving the gentle hills an original look. We reach Krauszów through which we follow the signs of cycling route 105 after Czarny Dunajec and then past the Krauszów ponds. At the crossroads with Jana Pawła II Street, we turn off the trail heading towards theshrine in Ludźmierz. An interesting event took place in this religious centre of Podhale in 1963, interpreted by many as a prophecy of Karol Wojtyła ascending to the throne of St Peter.

After the shrine, we continue on Zielona Street, then Słoneczna Street until the footbridge over the Black Dunajec River. We reach Ludźmierska Street and follow the sidewalk for 1.5 km as far as the railway track to turn into Kolejowa Street, where our trip ends at the railway station.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^