O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

20.TRK PRZEZ WIDOKOWE USTRONIE / WHAT PLEASANT SOLITUDE

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

JABŁONKA- Zubrzyca Dolna - droga do Podwilka widoki – Dolina Bukowińskiego Potoku - Podszkle - Bukowina-Osiedle - zjazd do Odrowąża - Kubaki- Podszkle - Dziedzicowa -zjazd do Jabłonki - JABŁONKA


Orawa nie jest często wybieranym kierunkiem rowerowych wojaży - niesłusznie. Niniejsza trasa pokazuje, jak ogromne bogactwo krajobrazów drzemie w krainie u stop Babiej Góry: niewielkie odludne przysiołki rozsiane wśród łąk i lesistych wzgórz, gdzie przez długi czas nie miniemy ani jednego samochodu. Dodatkowo poznamy okolice podhalańskiego Odrowąża, widokowej wsi rozciągającej się od orawskich wierchów na północy aż do krańców bezkresnych torfowisk na południu.


Ruszamy spod kościoła w Jabłonce i podążamy ponad 3 km drogą DW957 w stronę Zubrzycy (Uwaga na szybko przejeżdżające samochody!). Znajdujemy się na polskim skrawku Orawy, przyznanym Polsce po I wojnie światowej. Niedaleko za przystankiem "Nad Browarem” uciekamy w lewo w boczną uliczkę. Po 1,5 km wracamy do drogi głównej, zjeżdżamy 200 m i skręcamy na wschód, w trasę wiodącą do Podwilka-Marszałkowej. Ruch tu znikomy, za to krajobrazy przebogate, a panorama z bezimiennej przełęczy robi wrażenie - rozległe łagodnie opadające łąki i pola, dominująca nad wszystkim Babia Góra, z drugiej strony wzgórza i odległe Tatry. Samotna droga wije się wśród orawskiej przyrody.

Łagodny zjazd sprowadza nas do Podwilka. Tam po 500 m po chodniku wzdłuż DK7 odbijamy w asfaltową, dalej szutrową drogę przez Pieronki i nią docieramy do trasy do Podszkla, prowadzącej dnem doliny Bukowińskiego Potoku.

Niespodzianie, za ostatnimi zabudowaniami droga staje się szeroką szutrówką (planowany remont i asfalt w 2020 r.), wiodącą wśród leśnego otoczenia potoku. Stale się wznosząc przejeżdżamy (już asfaltem) przez Podszkle i dalej, aż do Bukowiny-Osiedla. Dziwna to miejscowość, położona niejako na dachu Orawy, zarazem tuż przy jej granicy z Podhalem, na wododziale Bałtyku i Morza Czarnego.

Skręcamy w drogę do Odrowąża, zaczyna się długi zjazd: początkowo niewygodny i dziurawy. Dalej z ładnymi widokami na wieś i rozległe bory (leśne torfowiska) poniżej. Obok kościoła jedziemy dalej w dół, aż do przysiółka Kubaki, na skraju torfowisk. Od Bukowiny-Osiedla przebyliśmy 6 km, tracąc 260 m różnicy wysokości.

Główną i jedyną zarazem drogą przemierzamy odludne osiedla wśród pól, łąk i lasów, wracając ostatecznie na główną drogę biegnącą przez Odrowąż. Kierujemy się nią w stronę Załucznego, gdzie zaraz za pierwszymi domami po prawej odbijamy w niepozorną drogę do Podszkla. Podjazd wśród pojedynczych domów, dalej przez las jest w końcowej fazie bardzo stromy. Warto zatrzymać się przed wjazdem w las, aby podziwiać widoki w dół. Trasa wyprowadza nas z powrotem w Podszklu. Zjeżdżamy w stronę kościoła i 200 m za nim(drugie skrzyżowanie) skręcamy w niepozorną drogę w kierunku Studzianek.

Przed nami niezwykłe 7 km - zrazu 1,5 km podjazdu, później już tylko w dół przez lasy, malutkie przysiółki, z widokamina Babią Górę, Kotlinę Orawsko-Nowotarską i Tatry w tle. Samochodów praktycznie nie ma.

Wraz ze zbliżaniem się do Jabłonki ruch samochodowy się wzmaga. Na skrzyżowaniu ul. Energetyków, która przywiodła nas z góry, z ul. Jana Pawła II kierujemy się w tę drugą, by wyjechać pod kościołem, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

JABŁONKA – Zubrzyca Dolna – road to Podwilk views – Bukowiński Stream Valley – Podszkle – Bukowina-Osiedle – downhill stretch to OdrowążKubaki – Podszkle – Dziedzicowa – downhill stretch to JabłonkaJABŁONKA


Orava is not a frequently chosen direction for bicycle journeys – wrongly so. This route shows how rich the landscape is in the land at the foot of the Babia Góra Peak: small secluded hamlets scattered among meadows and wooded hills, where not a single car will pass for a long time. In addition, we will get to know the surroundings of Odrowąż in Podhale, a scenic village stretching from Orava's mountains in the north to the edges of the endless peat bogs in the south.


We start from the church in Jabłonka and follow the DW957 for over 3 km towards Zubrzyca (watch out for fast passing cars!). We are on the Polish slice of Orava, awarded to Poland after World War I. Not far after the "Nad Browarem” bus stop, we run left into a side street. After 1.5 km, we return to the main road, go down for 200 m and then turn eastwards into the route leading to Podwilk-Marszałkowa. The traffic is insignificant here and the landscapes are abundant, and the panorama from the pass is impressive – vast, gently descending meadows and fields, dominated by the Babia Góra Mountain on the other side of the hill and the distant Tatras. A lonely road winds through the Orava countryside.

A gentle downhill stretch brings us to Podwilk. There, after 500 m on the sidewalk along the DK7, we turn into an asphalt road which then is made of gravel, through Pieronki and then we reach Podszkle, leading to the bottom of the Bukowiński Stream.

Unexpectedly, after the last buildings, the road becomes a wide gravel road leading across the forests around the stream. Constantly climbing, we ride (already on asphalt) through Podszkle and further on to Bukowina-Osiedle. This village is strange, situated as if it were on the roof of Orava but, at the same time, right next to its border with Podhale, on the Baltic and Black Sea watershed.

We turn into the road to Odrowąż, and a long descent begins: initially uncomfortable and with holes, further on with nice views of the village and the vast forests (forest peat bogs) below. Next to the church we go further down to the Kubaki hamlet at the edge of the peat bogs. From Bukowina-Osiedle, we have travelled 6 km, losing 260 m height difference.

Riding along the main and only road we cross secluded settlements among fields, meadows and forests, finally going back to the main road cutting through Odrowąż. We head in the direction of Załuczne, where just after the first houses on the right, we turn into a small road to Podszkle. The uphill stretch among single houses, further through the forest is very steep in its final stage. It is worth stopping before entering the forest to admire the views below. The route leads us back in Podszkle. We go down towards the church and 200 m after it (second crossroads) we turn on to a small road towards Studzianki.

There is a remarkable 7 km ride ahead of us – at first a 1.5 km ride up, then only downhill through the forests and tiny hamlets, with views over the Babia Góra Mountain, the Orava-Nowy Targ Valley and the Tatra Mountains in the background. There are practically no cars.

As we approach Jabłonka, the car traffic intensifies. At the crossroads of Energetyków Street, which brought us down, from Jana Pawła II Street we head for the latter to leave near the church, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^