O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

21.SPD OSTRE WIDŁY / SCALE IT AND SEE IT

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

BIAŁY DUNAJEC - Gliczarów Dolny - ściana Bukowina – Gliczarów Górny - Matygówka panorama - zjazd do Białego Dunajca - Bustryk podjazd - Ząb - Rafaczówki panorama - Ząb – Leszczyny zjazd - BIAŁY DUNAJEC


Dwa długie i wymagające podjazdy, dwie wciąż mało znane, a zachwycające panoramy Tatr: na Matygówce oraz na Rafaczówkach. Wycieczka dla osób wprawionych w długich mozolnych podjazdach. Długie mozolne podjazdy oznaczają również oczywiście… długie i szybkie zjazdy. Pozostajemy na bocznych uliczkach, gdzie ruch jest niewielki, dzięki temu możemy niemal w pełni cieszyć się urokami trasy. Dodatkowo, ciekawe stare chałupy w Gliczarowie oraz kaplica na Furmanowej.


Wyruszamy spod kościoła w Białym Dunajcu, zgodnie ze znakami Velo Dunajec. Po około 500 m odbijamy w ul. Gliczarowską - drogę, którą przez Gliczarów Dolny, potem Górny jechać będziemy aż do pierwszej z dwóch dzisiejszych wielkich panoram.

Droga wiedzie doliną Potoku Gliczarowskiego. W dolnej części mijać będziemy wiele zabytkowych starych drewnianych chałup. Po 3,5 km podjazd zmienia się wyraźnie w bardziej stromy - następujący teraz 1,5 km odcinek zwany jest Ścianą Bukowina: mniej więcej na każde 100 m trasy przypada 10 m różnicy wysokości.

Po tym wysiłku wyjeżdżamy w Gliczarowie Górnym, odsłaniają się widoki na Tatry. Zjeżdżamy w stronę przysiółka Matygówka, gdzie po 500 m asfalt ustępuje kamienistej drodze szutrowej. Przy tak wspaniałych widokach bez żalu możemy zsiąść i prowadzić rower. Na Matygówce znajdujemy sobie miejsce do kontemplacji widoku, po odpoczynku wracamy do skrzyżowania na asfaltowej drodze głównej.

Kierujemy się za znakami na Jurzyste / Biały Dunajec. Przed nami 4 km zjazdu,różnica wysokości: 270 m. Docieramy do znaków szlaku Velo Dunajec, za którymi kierujemy się około 500 m na południe aż do Zakopianki. Podążamy nią w prawo, przez rzekę i od razu za mostem skręcamy w lewo w wąską drogę wiodącą wzdłuż Białego Dunajca. Na rozwidleniu 300 m za przejazdem kolejowym wybieramy niepozorną drogę między budynkami.

Ten niedawno położony asfalt to piękna droga na Bustryk. Wiedzie zieloną doliną, wśród łąk i pól. Wraz ze wznoszeniem, zaczynają odsłaniać się widoki na Tatry po naszej lewej stronie. W swoim końcowym odcinku trasa jest bardzo stroma. Wyprowadza nas wśród zabudowań wsi. Docieramy do drogi Bańska - Ząb, kierujemy się nią stale w stronę Tatr, by po około 3 km dotrzeć do rozwidlenia na Eliaszówce. Skręcamy w lewo - na Rafaczówki, gdzie po 1 km znajdujemy sobie wygodne miejsce na kontemplację widoków.

W drodze powrotnej na tym samym rozwidleniu możemy pokusić się jeszcze o skręt w lewo, by obok pobliskiej kaplicy na Furmanowej zejść z roweru, podejść polną drogą, by podziwiać kolejną panoramę Tatr. Wracamy drogą w stronę Bustryka, kontynuując jednak dalej, aż do Leszczyn. Odsłaniają się ciekawe widoki na północ.

Odbijamy na Leszczyny. Warto tutaj sprawdzić hamulce: 300 m różnicy wysokości podczas 4 km przejazdu. Po drodze warto zwrócić uwagę na Tatry po naszej prawej. Zjazd z Leszczyn dostarcza wiele radości, wiedzie przez widokowy, niemal otwarty grzbiet.

Wyjeżdżamy niemal naprzeciwko kościoła parafialnego, pod którym kończy się nasza trasa.

 
Read the description of the route:

BIAŁY DUNAJEC – Gliczarów Dolny – Bukowina Wall – Gliczarów Górny – Matygówka panoramadownhill ride to Biały DunajecBustryk uphill ride Ząb – Rafaczówki panorama – Ząb – Leszczyny downhill ride BIAŁY DUNAJEC


Two long and demanding uphill stretches, two delightful panoramas of the Tatras still not very well known: in the hamlets of Matygówka and Rafaczówki. A trip for those skilled in long strenuous climbs. Long strenuous climbs also mean... long and fast descents, of course. We stay on side streets, where there is little traffic, so we can fully enjoy the charm of the route. Additionally, interesting old cottages in Gliczarów and the shrine in Furmanowa
.


We set off from the church in Biały Dunajec, following the signs of Velo Dunajec. After about 500 m, we turn into Gliczarowska Street – the road we will ride along through Gliczarów Dolny, then Gliczarów Górny until the first of today's two great panoramas.

The road leads through the valley of the Gliczarowski Stream. In the lower part we pass many historic old wooden cottages. After 3.5 km, the uphill stretch changes clearly into a steeper one – the following 1.5 km section is now called the Bukovina Wall: more or less for every 100 m of the route there is a 10 m difference in height.

After all this effort we leave in Gliczarów Górny, views of the Tatra Mountains are revealed. We go down to the Matygówka hamlet where, after 500 m the asphalt gives way to a stony gravel road. With such wonderful views we can happily get off and walk with our bikes. In Matygówka we find a place to contemplate the view and, after a rest, go back to the crossroads on the asphalt main road.

We follow the signs in the direction of Jurzyste / Biały Dunajec. There is a 4 km downhill stretch, and the difference in altitude is 270 m.

We reach the signs of the Velo Dunajec route which we ride for about 500 m southwards to the Zakopianka road. We follow it to the right, over the river and immediately after the bridge turn left into a narrow road leading along Biały Dunajec. At the fork, some 300 m after the railway crossing, we choose a small road between the buildings.

This recently laid asphalt is the beautiful road to Bustryk. It leads through a green valley, among meadows and fields. With the ascent, the views of the Tatra Mountains on our left start to reveal themselves. In its final section the route is very steep and leads us among the village buildings. We reach the road Bańska – Ząb, then head towards the Tatra Mountains to reach, after about 3 km, a fork in Eliaszówka. We turn left –to Rafaczówki where, after 1 km, we find a comfortable place to contemplate the views.

On the way back, at the same fork, we can still try the left turn, to go down the bicycle track next to the nearby shrine in Furmanowa, then take a dirt trail where we can admire another panorama of the Tatra Mountains. We go back on the road towards Bustryk, and continue on to Leszczyny. There are interesting views to the north.

We turn to Leszczyny. It is worth checking the brakes here: 300 m height difference during 4 km of the ride. On the way, it is worth looking at the Tatras on our right. The descent from Leszczyny provides a lot of fun, leading through a scenic, almost open ridge.

We leave the route almost opposite the parish church where our route ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^