O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

22.SPD ŁAPŻE GŁODÓWKĘ / THESE VIEWS ARE WORTH A CLIMB

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

TRYBSZ- Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Rusiński Wierch widoki - Szymkówka panorama - Brzegi - Jurgów - podjazd na Grocholów Potok - Przełęcz nad Łapszanką - Łapszanka – Łapsze Wyżne - Przełęcz Trybska TRYBSZ


Trasa dla zawziętych. W zasadzie nie ma tutaj dłuższego płaskiego odcinka - ciągle bądź to wspinamy się mozolnie pod górkę, bądź prędko zjeżdżamy, by… rozpocząć kolejny podjazd. Nagrodą za tę wysokościową huśtawkę są wspaniałe panoramy: w Czarnej Górze, w okolicach Głodówki, z Przełęczy nad Łapszanką. Niestety, ze względu na popularność tych stron, nie unikniemy jazdy ruchliwymi drogami. Nie brakuje jednak na szczęście również spokojnych dróg i zakątków, gdzie panuje cisza przerywana tylko szumem liści lub potoku.


Wycieczkę zaczynamy w Trybszu, na małym parkingu ponad zabytkowym drewnianym kościołkiem pw. św. Elżbiety. Kierujemy się w stronę Czarnej Góry podjazdem, który będzie wstępem do kolejnych, trudniejszych.

Po 3,5 km i 150 m wyżej osiągamy przełęcz. Można stąd podjechać odchodzącą w prawo drogą pod krzyż i punkt widokowy na Litwince (ok. 1 km). Jedziemy dalej prosto z murem Tatr przed oczami, szybkim zjazdem aż do rzeki Białki, która jest granicą między Spiszem a Podhalem.

Mostem przedostajemy się na drugi brzeg i na rondzie kierujemy się DW960 w stronę centrum Białki. Po 1 km skręcamy w lewo, w ul. Wierch Rusiński; przed nami mozolny podjazd. Chwilę później widoki na Tatry nieco osładzają nasze trudy. Wspinamy się cierpliwie trawersując zbocza Wierchu, by ostatecznie wyjechać na Kurucowym Wierchu, gdzie spotykamy drogę z Leśnicy.

Jedziemy w lewo, został już tylko kawałek podjazdu. Na Wierchu Olczańskim osiągamy główny grzbiet, przed nami otwiera się wspaniała panorama Tatr, których wyniosłość potęguje znajdująca się przed nami dolina Porońca. Kierujemy się na południe, docierając do DW961. Kontynuujemy nią przez 1 km, aż do zjazdu na Brzegi (w lewo). Zanim tam się udamy, podjedźmy jeszcze kilkaset metrów prosto, by z przydrożnej polany Szymkówki podziwiać niezwykłą panoramę Tatr.

Przed kolejnym odcinkiem warto sprawdzić hamulce. Czeka nas szybki, niemal 4 km zjazd z powrotem nad brzegi Białki, 210 m różnicy przewyższeń. W Brzegach mijamy kilka ciekawych drewnianych chałup, z prawej towarzyszą nam ciekawe widoki, lepiej jednak po prostu skoncentrować się na jeździe.

Niezauważalnie dostaliśmy się ze świata pensjonatów i wszechobecnej turystyki z powrotem na spokojne pogranicze spisko-podhalańskie. Za mostem, zaraz za żwawą wodą Młynówki skręcamy w lewo, jadąc następnie opłotkami ospałego Jurgowa, niegdyś jednej z bardziej uprzemysłowionych wsi Spisza.

Przejeżdżamy w kierunku drogi do Rzepisk, warto nadłożyć kilkaset metrów, by zobaczyć niewielki XVII w. drewniany kościół. Trasa na Grocholów Potok to kolejny przykład bezpardonowego podejścia do budowy dróg: 4,5 km i 190 m sumy podjazdów wycisną z nas ostatnie poty. Niestety, poza bocznymi widokami w początkowej fazie, nie ma na czym skupić uwagi - wyłącznie na asfalcie złośliwie stawiającym opór naszym kołom.

Te znoje zostają jednak wynagrodzone. Osiągając Grocholów Potok zaczynamy rozumieć po co to wszystko było: odcinek do Przełęczy nad Łapszanką wynagradza nam z nawiązką trudy podjazdu. Niesamowita panorama Tatr, z dominującym postrzępionym grzbietem Tatr Bielskich na długo pozostaje w pamięci. Docieramy do charakterystycznej kapliczki burzowej na Przełęczy nad Łapszanką. Po pożegnaniu się z widokiem puszczamy się w długi na ponad 7 km w zjazd.

Po dotarciu do Łapsz Wyżnych odbijamy od razu w lewo w drogę do Trybsza i przed nami ostatni już dziś, niegroźny podjazd na położoną wśród łąk i pól Przełęcz Trybską. Z niej najpierw wśród pól i nieużytków, dalej przez wieś zjeżdżamy aż pod trybski kościół, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:
TRYBSZ – Czarna Góra – Bukowina Tatrzańska – Rusiński Wierch Mountain views Szymkówka panorama – Brzegi – Jurgów – uphill stretch to Grocholów Potok – Łapszanka Pass – Łapszanka – Łapsze Wyżne – Trybska PassTRYBSZ 
 

A route for seasoned cyclists. In fact, there is no longer flat stretch there – either we keep climbing uphill strenuously or go downhill quickly to... start another climb. The rewards for this high-altitude "rollercoaster” are wonderful panoramas: in Czarna Góra, near Głodówka, from the Łapszanka Pass. Unfortunately, due to the popularity of these sites, we cannot avoid riding on busy roads. Luckily, however, there is no shortage of quiet roads and quite places, where there is silence interrupted only by the whisper of leaves or the murmur of a stream.


We start the trip in Trybsz, on a small car park above the historic wooden church of St. Elizabeth. We head towards Czarna Góra, along an uphill stretch which will be the introduction to the next, more difficult ones.

After 3.5 km and 150 m higher, we reach the pass. From here, we can take the road to the right towards the cross and the vantage point on the Litwinka Mountain (ca. 1 km). We ride on straight ahead with the wall of the Tatras in front of our eyes, during a quick descent as far as the Białka River which is the border between the Spisz and Podhale regions.

Over the bridge, we reach the other bank and on the roundabout we head along the DW960 towards the centre of Białka. After 1 km, we turn left into Wierch Rusiński Street; in front of us there is a tedious uphill stretch. A moment later, the views of the Tatra Mountains sweeten our hardships somewhat. We head up, patiently traversing the slopes of the mountain, to finally leave at the Kurucowy Wierch Mountain, where we meet the road from Leśnica.

We go left, where only a short stretch remains. On the Wierch Olczanski Mountain we reach the main ridge and a wonderful panorama of the Tatra Mountainsopens up in front of us: the loftiness of the mountains is enhanced by the Poroniec River valley in front of us. We head south, reaching the DW961. We continue along it for 1 km, until the descent to Brzegi (left). Before we go there, let's ride up a few hundred meters straight ahead to admire the extraordinary panorama of the Tatra Mountainsfrom the Szymkówka glade.

Before the next section, it is worth checking the brakes. A fast, almost 4 km downhill ride back to the shores of Białka awaits us, with 210 m difference in altitude. In Brzegi we pass several interesting wooden cottages, and attractive views on the right, but it is better to just concentrate on the ride.

There’s just no telling when we got from the world of guesthouses and ubiquitous tourism back to the peaceful Spisz-Podhale borderland. After the bridge, just after the lively water of the Młynówka River, we turn left, then we drive along small paths of drowsy Jurgów, once one of the more industrialised villages of Spisz.

We ride towards the road to Rzepiska, it is worth, after a few hundred meters, seeing a small 17th century wooden church.

The route to Grocholów Potok is another example of a ruthless approach to road construction; over 4.5 km of uphill stretches will squeeze out the last of our sweat. Unfortunately, apart from side views in the initial phase, there is nothing to focus on – only the asphalt that maliciously resists our wheels.

But these hardships are rewarded. Reaching Grocholów Potok we begin to understand what it was all for: the section to the Łapszanka Pass more than compensates us for the hardships of the uphill stretch. The extraordinary panorama of the Tatras, with the dominant frayed ridge of the Belianske Tatras, remains in the memory for a long time. We reach the characteristic shrine on the Łapszanka Pass. After saying goodbye to the view, we ride downhill for over 7 km.

After reaching Łapsze Wyżne, we immediately turn left on the road to Trybsz with before us the last, harmless uphill stretch to the Trybska Pass, located among meadows and fields. From there, first among fields and wilderness, then through the village we go down to the church in Trybsz, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^