O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

SK.01 SPISKIE MIASTECZKA I WIDOKI / THE TOWNS AND VIEWS OF THE SLOVAK SPIŠ

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

BIAŁA SPISKA - Strażki kasztel - Szlak wokół Tatr brzegiem Popradu - Kieżmark starówka - Szlak wokół Tatr między Kieżmarkiem a Wierzbowem widoki - Żakowce - widoki na Tatry – Hozelec - Poprad starówka - POPRAD-TATRY


Wycieczka odkrywa niezwykłe uroki okolic spiskiej Doliny Popradu między Białą Spiską a Popradem, jej wielowiekowe miasteczka z ich skomplikowaną wielonarodową historią i ciekawymi zabytkami, jak i imponujące przestrzenie Pogórza Wierzbowskiego, jakby wyjętego z innej krainy, a wszystko to strzeżone przez stale obecny w oddali mur Tatr. Niezwykła podroż dla wszystkich zmysłów, niewymagająca wielkiej tężyzny fizycznej. UWAGA! Trasa zakłada powrót pociągiem!


Wyruszamy ze stacji "Spišská Belá zastávka”, na którą wrócimy na koniec pociągiem z Popradu. Jedziemy do zabytkowego centrum miasteczka. Jego pierwotny, typowo spiski (liniowo-wrzecionowaty, z podłużnym głównym placem w środku) układ został tutaj mocno zatracony przez zabudowę placu między ul. Hviezdoslavova i Slnečną. Przejeżdżamy obok cmentarza - spotkamy na nim mogiły z napisami po słowacku, niemiecku i węgiersku. Biała Spiska jest słynna między innymi dzięki produkowanej tutaj borovičce - tradycyjnej wódce jałowcowej.

Z Białej malowniczym zjazdem docieramy do Strażek, przejeżdżamy przez urokliwy, nadrzeczny ogród angielski, obejmujący okolice renesansowego kasztelu w Strażkach (w środku obecnie muzeum, galeria sztuki oraz kawiarnia). Kontynuujemy wzdłuż Popradu, przejeżdżamy wiszącym mostemna drugi brzeg i obok starych przemysłowych zabudowań zbliżamy się do centrum Kieżmarku.

Kieżmarkzasługuje na co najmniej dłuższy spacer – odcinek od zamku do kościołów ewangelickich warto pokonać pieszo. Kieżmarski zamek mieści obecnie muzeum historii miasta, tutaj mieszkała uznawana za pierwszą tatrzańską turystkę Beata Łaska. Warto zwiedzić przynajmniej cztery zabytkowe kościoły: katolickie św. Krzyża (XV w.) i Panny Marii (XVIII w.) oraz ewangelickie: zbudowany z drewna stary kościół artykularny (XVIII w., UNESCO) oraz oryginalny neobizantyjski nowy (XIX w.), w którego krypcie znajduje się mauzoleum ważnego dla historii Węgier Imricha Thököly’ego. Obszar między tymi zabytkami to urokliwe zabytkowe stare miasto, zachęcające, by usiąść na kawę przed dalszą podróżą.

Po wyjeździe z Kieżmarku czeka nas jeden z najpiękniejszych odcinków Szlaku wokół Tatr. Ścieżka rowerowa do Wierzbowa wspina się na połogi grzbiet Zawadki i Ostrej Skały w Pogórzu Wierzbowskim. Czeka nas wspaniała jazda Szlakiem wiodącym wśród bezkresnych przestrzeni, łąk i pól, z majaczącymi w oddali Tatrami. Docieramy do Wierzbowa, kolejnego z zabytkowych spiskich miasteczek. Był on jednym z 16 miast spiskich, które między 1412 r. a 1769 r .były pod władaniem polskich królów oraz jedną z wielu podtatrzańskich spiskich miejscowości, gdzie od XIII w. do końca II wojny światowej żyła liczna mniejszość saska (niemiecka), co zauważymy nawiedzając tutejszy cmentarz. Miasteczko posiada baseny termalne.

Z Wierzbowa drogą lokalną jedziemy do niewielkich, schowanych przed światem Żakowiec, za którymi powracamy w imponujące pagórkowate krajobrazy bezkresnych łąk i pol. Przejeżdżamy skrajem popradzkiego wysypiska, niedaleko za nim docierając do rolniczego przysiółka Úsvit, za którym czeka nas jeszcze ostatnia część widokowej uczty. Kończymy ją w Hozelcu, gdzie wjeżdżamy na ruchliwą drogę główną, która po 2 km jazdy szerokim poboczem wyprowadza nas na skrzyżowanie z ul. Levočską, którą jedziemy aż do rynku w Popradzie. Z niego kierujemy się na dworzec, by pociągiem wrócić do Białej Spiskiej.

 
Read the description of the route:

SPIŠSKÁ BELÁ – Strážky manor house Route Around the Tatras along the Poprad River bankKežmarok old town Route Around the Tatras between Kežmarok a Vrbov views – Žakovce – views of the Tatras Hozelec – Poprad old townPOPRAD-TATRAS


The trip reveals the unusual charm of the Poprad Valley in Spiš between Spišská Belá and Poprad, Its centuries-old towns, with their complicated multinational history and interesting monuments, as well as the impressive spaces of the Vrbov Plateau, as if taken out of another land, all guarded by the wall of the Tatra Mountains constantly present in the distance. An extraordinary journey for all the senses, not requiring great physical vigour. NOTE! The route assumes return by train!


We leave the station "Spišská Belá Zastávka” to which we will return to at the end by train, from Poprad. We go to the historical centre of the town. Its original layout, typical of Spiš (linear-spindle-shaped, with a longitudinal main square in the middle), was lost here through the development of the square between Hviezdoslavova and Slnečná Streets. We ride past the cemetery – finding graves there with inscriptions in Slovak, German and Hungarian. Spišská Belá is famous for its borovička, a traditional juniper vodka produced here.

From Spišská Belá, along a scenic downhill stretch, we reach Strážky, past a charming English-style riverside garden, covering the area of the Renaissance Manor House in Strážky (now with a museum, art gallery and a café inside). We continue along the Poprad River, ride over a suspension bridge to the other bank and, passing old industrial buildings, we reach the centre of Kežmarok.

Kežmarok deserves at least a longer walk – the section from the castle to the Evangelical churches is worth walking. The castle in Kežmaroknow houses a museum of the town's history, where Beata Łaska, considered the first Tatra tourist, lived. It’s worth visiting at least four historic churches: the Catholic church of the Holy Cross (15thcentury) and the church of Virgin Mary (18th century) and the Evangelical ones: the old articulated church made of wood (18thcentury, UNESCO) and an original neo-Byzantine new (19thcentury) church whose crypt houses the mausoleum of Imrich Thököly, a person important in Hungarian history. The area between these monuments is a charming historic old town, encouraging us to sit down for a coffee before continuing the trip.

After leaving Kežmarok, one of the most beautiful sections of the Route Around the Tatras awaits us. The cycling route to Vrbov goes up the gentle ridge of Zaˈvatka and Ostrat Skala in the Vrbov Foothills region. A wonderful ride awaits us along the Route leading among boundless spaces, meadows and fields, with the Tatra Mountains seen unclearly in the distance. We reach Vrbov, another of the historic Spiš towns. It was one of the 16 Spiš towns which, between 1412 and 1769, were under the rule of Polish kings and one of the many Spiš towns near the Tatra Mountains where, from the 13th century until the end of World War II, there lived a large Saxon (German) minority which we will notice visiting the local cemetery. The town has thermal swimming pools.

From Vrbov, along a local road, we go to small Žakovce, hidden from the world, behind which we return to the impressive hilly landscape of endless meadows and fields. We drive along the edge of the Poprad waste dump, not far behind it, reaching the agricultural hamlet of Úsvit, behind which the last part of the scenic feast awaits us. We finish it in Hozelec, where we enter the busy main road which, after a 2 km ride along a wide sideroad, leads us to the crossroads with Levočská Street which we take to reach the market square in PopradFrom there, we head for the railway station to go back to Spišská Belá by train.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:

SK.01

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^