O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

SK.03 PONAD BIAŁĄ I KIEŻMARKIEM / ABOVE SPIŠKÁ BELÁ AND KEŽMAROK

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

BIAŁA SPISKA - Szlak wokół Tatr - Tatrzańska Kotlina – Kieżmarskie Żłoby - leśna droga do Młynczeków - Młynczeki - Kieżmark – Szlak wokół Tatr wzdłuż Popradu - Strażkipark i kasztel - BIAŁA SPISKA

Okolice Kieżmarku i Białej Spiskiej są wspaniałą lekcją historii Spisza - regionu, gdzie przez wieki żyło wspólnie siedem narodowości. Poza tymi miastami trasa pozwala poznać interesujący przyrodniczo obszar między nimi a podnóżem Tatr - teren rozległych pól i zacisznych lasów, gdzie z przyjemnością można rozkoszować się ciszą. Nie zabraknie również pięknych widoków na Tatry, które - choć z oddali - prezentują się tutaj doprawdy wspaniale.


Auto parkujemy obok bielskiego cmentarza. Krótka wizyta na nim pozwala zrozumieć, jak wiele narodowości zamieszkiwało niegdyś Spisz - znajdziemy nagrobki po węgiersku, niemiecku, słowacku. Ulicą SNP dojeżdżamy do głównego skrzyżowania w mieście. Trasa wiedzie dalej w lewo ul. Zimną, warto jednak choć na chwilę skręcić w prawo, na obszar dawnej starówki zamkniętej i nieco dziś zakłóconej nowszą zabudową między ulicami Slnečną i Hviezdoslavovą.

Kierujemy się na północ ul. Zimną. Po 1 km włączamy się na ścieżkę rowerową Szlaku wokoł Tatr, którą podążać będziemy aż do Tatrzańskiej Kotliny, przez najbliższe 9 km. Wiedzie ona wzdłuż rozległych, niemal płaskich pól, bardzo łagodnie się wznosząc.

Po dotarciu do skrzyżowania z Drogą Wolności (drogowskazy na Smokowce) skręcamy w nią. Kolejne 4 km pedałujemy cierpliwie poboczem dosyć ruchliwej trasy aż do Kieżmarskich Żłobów (Kežmarské Žľaby); podjazd jest bardziej stromy niż ten ścieżką z Białej.

Dotarcie do przysiółka po prawej oznacza, że niemal 14-kilometrowy podjazd się wreszcie skończył. W lewo w las odbija niebieski szlak rowerowy (droga leśna - lesná cesta poza ruchem samochodowym), w który skręcamy. Odcinek przed nami jest przyjemną rekompensatą za wcześniejsze trudy: 6 km leśnego zjazdu! Zjeżdżamy praktycznie bezwysiłkowo, otoczeni zielenią. Warto chociaż raz się odwrócić, by w tunelu zieleni zobaczyć tatrzańskie szczyty.

Na końcu lasu wyjeżdżamy we wsi Młynczeki (Mlynčeky), przez którą przejeżdżamy główną drogą, docierając ostatecznie do trasy wiodącej dalej do Kieżmarku (cały czas niebieski szlak rowerowy). Wokół nas ponownie niemal równinny krajobraz pól południowego podnóża Tatr.

Za torami kolejowymi docieramy do drogi 66, z braku alternatywy kierujemy się nią w prawo, by na najbliższym skrzyżowaniu odbić w lewo, w ul. Nižná brána. Za stacją benzynową lekko w prawo w ul. Garbiarską, przechodzącą za trasą 66 w Záhradną i Nabrežną, wiodącą wzdłuż Popradu. Na wysokości kładki dla pieszych skręcamy w lewo w ul. Vyšný mlyn, nią podążamy aż za trasę 66, do ul. Mučeníkov, w którą skręcamy w lewo. Od teraz już tylko prosto!

Przed nami przejazd przez najciekawszy historycznie obszar Kieżmarku - kolejno drewniany kościół ewangelicki (UNESCO), neobizantyjski nowy kościół ewangelicki, następnie wiodąca wśród ładnych kamienic ul. Hviezdoslavova z ratuszem (Radnicą), kościołem paulinów, a na końcu średniowieczny zamek. Na poznanie kieżmarskiej starówki warto poświęcić co najmniej dwie godziny; przejść się uliczkami, czy po prostu usiąść gdzieś na kawę.

Od zamku podążać będziemy zgodnie ze znakami Szlaku wokół Tatr aż do Białej Spiskiej. Wyprowadza on nas na stare przemysłowe przedmieścia, a dalej wzdłuż Popradu pod Jerozolimskim Wierchem.

Oryginalną wiszącą kładkąprzedostajemy się na drugi brzeg rzeki, podążamy mniej więcej równolegle do niej przez dalsze 1,5 km docierając do bram parku przy kasztelu w Strażkach. Gotycko-renesansowa budowla strzeże dziś zacisznego ogrodu angielskiego, przez który przyjemnie przejeżdżamy.

Niedaleko za nim Szlak oddala się od rzeki i przejeżdża pod trasą 66. Długą prostą wznosimy się ponad zabudowę wsi Strażki, a za łukiem w prawo wyjeżdżamy na chodnik drogi 66, którym dalej podążamy. Już w granicach miasta Biała Spiska jako ul. SNP wiedzie nas aż do bielskiego cmentarza, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

SPIŠSKÁ BELÁ – Route Around the Tatras Tatranská Kotlina – Kežmarské Žľaby forest road to Mlynčeky – Mlynčeky – Kežmarok Route Around the Tatras along the Poprad River – Strážky park and manor house – SPIŠSKÁ BELÁ


The vicinity of Kežmarok and Spišská Belá is a wonderful lesson in the history of Spiš – region where seven nationalities have lived together for centuries. Outside these towns, the route allows us to get to know an interesting natural area between them and the foot of the Tatra Mountains – an area of vast fields and secluded forests, where you can enjoy the silence. There will also be beautiful views of the Tatra Mountains which, although distant, look really wonderful here
.


We park the car next to the Spišská Belá cemetery. A short visit to the cemetery allows us to understand how many nationalities used to live in the Spiš region – we will find tombstones in Hungarian, German and Slovak. We reach the main crossroads in the city via SNP Street. The route leads further to the left, along Zimná Street, but it is worth turning right, even if for a moment, to the former old town, now enclosed and a bit distorted by more recent developments between Slnečna and Hviezdoslavova Streets.

We head northwards along ZimnáStreet. After 1 km, we join a cycling trail of the Route Around the Tatras which we will follow for the next 9 km as far as Tatranská Kotlina. It leads along vast, almost level fields, rising very gently.

After reaching the crossroads with cesta Slobody street, (signposts to Smokowce), we turn into this road. The next 4 km we pedal patiently along the side of quite a busy road up to Kežmarské Žľaby the climb is steeper than the one from Belá.

Reaching the hamlet on the right means that the almost 14-kilometre uphill stretch is finally over. To the left, a blue bicycle route (forest road – lesná cesta away from the traffic) turns into the forest, and we go there. The section in front of us is a pleasant compensation for previous hardships: 6 km of a downhill stretch in the forest!We go down almost effortlessly, surrounded by greenery. It is worth turning around at least once to see the Tatra peaks through the greenery tunnel.

At the end of the forest, we arrive in the village of Mllynčeky through which we pass along the main road, finally reaching the route leading further to Kežmarok (all the time on the blue bicycle trail). Around us, there is almost a completely flat landscape of fieldsof the southern foot of the Tatras.

After the railway track we go to road 66. For lack of an alternative, we turn right and at the nearest junction turn left into Nižná brána Street. After the petrol station, turn slightly to the right into Garbiarska Street, following Route 66 into Záhradná and Nabrežna streets, leading along the Poprad River. Approaching the footbridge, we turn left into Vyšný mlyn, follow it as far as Route 66, to Mučeníkov Street, into which we turn left. From now on, just straight ahead!

In front of us, there is a passage through the most interesting historical area of Kežmarok – the wooden Evangelical Church (UNESCO), the Neo-Byzantine new Evangelical Church, then Hviezdoslavova Street leading along pretty townhouses with the Town Hall (Radnica), the Paulite Church and finally the medieval castle. It is worth spending at least two hours getting to know the old town of Kežmarok; walk through the streets or just sit down for a coffee somewhere.

From the castle, we will follow the signs of the Route Around the Tatras to Spišská Belá. It takes us to the old industrial suburbs, and further along the Poprad River under Jeruzalemský vrch.

Along an original hanging footbridge,we come to the other side of the river and ride along it for about 1.5 km, reaching the gates of the park at the manor house in Strážky. The Gothic-Renaissance building today guards a secluded English garden through which we pass pleasantly.

Not far after it, the route moves away from the river and goes under the 66. A long straight stretch goes up above the buildings of the village of Strážky and, after an arch to the right, we leave on the pavement of the 66 which we follow further. Already within the town limits of Spišská Belá, as a street SNP leads us to the Spišská Belá cemetery, our trip ends.

  MałopolskaGościnna_logo
PDF download:

SK.03

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^