O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr” (zwany dalej „Regulaminem”)

I.WARUNKI OGÓLNE

 1. "Warunki ogólne" - niniejsze Ogólne warunki udostępniania i dzielenia się treścią;
 2. reści - materiały udostępniane w obrębie strony internetowej old2020.szlakwokoltatr.eu, www.cestaokolotatier.sk oraz portali społecznościowych Facebook, Youtube, Tweeter, Instagram i innych udostępnianych w ramach oficjalnych narzędzi multimedialnych i internetowych transgraniacznego projektu pn, Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” i jego kolejnych etapów realizacyjnych, do których dostęp następuje przez aktywność Użytkownika lub które są przesyłane na konto poczty elektronicznej zarówno Użytkownika jak i administratora; na Treści mogą składać się materiały tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne, pliki elektroniczne - zgodnie z ofertą prezentowaną na dedykowanych Treściom stronach „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr” nazywanego w skrócie „Szlak wokół Tatr” lub „Szlak rowerowy wokół Tatr”.,
 3. "Użytkownik" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca, udostępniająca Treści, zamawiająca dostęp i korzystająca z Treści,
 4. "Udostępnianie Treści" - umożliwianie Użytkownikom przez „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy-szlak wokół Tatr” dostępu do Treści zamieszczonej na stronie internetowej lub przesyłanie Użytkownikom przez „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy-szlak wokół Tatr” Treści
 5. Wszelkie udostępnianie treści przez Użytkownika jest bezpłatne i stanowi jednocześnie zgodę Użytkownika na dalsze zarządzanie przesłaną treścią, jej kopiowanie, rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie przez Administratora .
 6. Użytkownik może dzielić się Treścią do której posiada wszelkie prawa autorskie i intelektualne i nie stanowi ona własności innej osoby lub podmiotu.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich oficjalnych portali społecznościowych i internetowych jak Facebook, Instagram, Youtube, Twitter i innych publikowanych na stronie internetowej ”Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr” (zwanej dalej „Stroną internetową”).
 8. Strona internetowa stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
 9. Administratorem strony internetowej jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. z siedzibą w Nowym Targu 34-400 , przy ul. Sobieskiego 2,
 10. Użytkownikiem strony internetowej, który dzieli się treścią z innymi użytkownikami strony internetowej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej, jak również osoba fizyczna, która w dniu kiedy dzieli się treścią ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 11. Moderatorem strony internetowej jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na stronie internetowej mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
 12. Językiem obowiązującym na stronie internetowej jest język polski.
 13. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest bez konieczności rejestracji.
 2. Przed założeniem nowego wątku na stronie internetowej Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia czy udostępniane treści nie są wulgarne, nie obrazują treści niedozwolonych m.in. pornografii, nie obrażają uczuć religijnych, posiada wszelkie prawa autorskie do udostępnianej treści. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Moderator ostatecznie decyduje o upublicznieniu przesłanej treści.
 3. Użytkownik publikuje swoje komentarze, treści multimedialne, zdjęcia, filmy, pliki itp. i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach strony internetowej.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach strony internetowej treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach strony internetowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach strony internetowej przekazów reklamowych.
 7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
 8. Moderator strony internetowej ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie internetowej.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej strony internetowej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dzielenie się treścią po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od dzielenia się treścią i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie treści Użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2017 roku.

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^