O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier
Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami.

Udostępnij:
google plus mail

V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné,turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry".

Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry" pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a skvalitnenie podmienok cestovného ruchu, sprístupnenie unikátnych miest, lokálnych prírodných krás, kultúrnych ahistorických pamiatok na oboch stranách hranice, ktorých dostupnosť je v súčasnej dobe obmedzená alebo zanedbateľná. Okrem toho má cesta slúžiť vrámci aktívnej turistiky, má byť šetrná k životnému prostrediu amá podporiť zdravé trávenie voľného času. Cesta okolo Tatier prechádza regiónmi Spiša, Podhalia, Oravy a Liptova vbezprostrednej blízkosti mnohých a rôznych atrakcií a zaujímavostí. O jej atraktivite svedčí blízkosť niekoľkých národných parkov, lokalít so zaujímavých prírodnými krásami, množstvo historických pamiatok, turistických atrakcií, atď.

Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď.

Vmarci 2010 celkovo 13 partnerov - 9 slovenských (mestá: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená, obce: Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vrbov) a4 poľskí (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ) – predložilo žiadosť oposkytnutie finančného príspevku na realizáciu I. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vrámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1: Komunikačná adopravná infraštruktúra. Po hodnotení expertmi sa projekt žiaľ dostal do rezervného zoznamu. Vnovembri 2013 bol predsedníčke Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 zaslaná žiadosť opresun prostriedkov zProgramu cezhraničnej spolupráce Litva – Poľsko - Rusko 2007 - 2013 do Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 práve do Oblasti podpory 1: Komunikačná adopravná infraštruktúra podpísaná predsedami Rady Združenia Región „Tatry", Rady Zväzku Euroregión „Tatry" astarostom obce Czarny Dunajec (Vedúci Partner projektu). Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2013 vZakopanom našej žiadosti vyhoveli atým sa vytvorila šanca pre realizáciu Cesty okolo Tatier. Keďže od podania žiadosti uplynuli vyše štyri roky, bolo potrebné zaktualizovať dokumentáciu arozpočet. Niektorí zpartnerov do tohto času už zrealizovali nejaké časti Cesty okolo Tatier, ktoré mali naplánované vpôvodnom projekte: Gmina Nowy Targ: 4,745 km, Mesto Kežmarok: 3,3 km amesto Liptovský Mikuláš: 1,1 km. Vspolupráci so všetkými partnermi projektu bola žiadosť upravená. Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 na základe hlasovania per rollam akceptovali uznesením zo dňa 05. 05. 2014 zaktualizovanú žiadosť apožiadavky Vedúceho Partnera. Dňa 09. 07. 2014 všetci partneri projektu vStredisku poľsko-slovenskej spolupráce vNowom Targu slávnostne podpísali Partnerskú zmluvu na realizáciu projektu. Začiatkom mesiaca august bude ešte podpísaná Zmluva oposkytnutí finančného príspevku. Vrámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km ana poľskej strane: 16 km), vrátane 35 km kontinuálneho cezhraničného úseku zNoweho Targu do Trstenej. (Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na katastrálnych územiach jednotlivých partnerov: Gmina Czarny Dunajec – 13,8 km, Gmina Miasto Nowy Targ – 1,74 km, Gminy Szaflary – 0,504 km, Mesto Kežmarok – 3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 km, Obec Huncovce – 1 km, Obec Liesek – 5,702 km, Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km, Obec Nižná – 0,825 km, Obec Suchá Hora – 1,857 km, Mesto Trstená – 3,507 km aObec Vrbov – 4,477 km). Celková hodnota projektu po ukončení verejných obstarávaní činí: 3.713.021,78€, ztoho spolufinancovanie zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja bude vo výške: 3.155.309,18 €. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie vregióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu zturistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.


Správy
Výsledky fotografickej súťaže!
S radosťou zverejňujeme výsledky tohtoročnej fotosúťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“!
Fotosúťaž "Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“
Ak počas cyklistických výletov radi fotíte zaujímavé miesta a dokážete zvečniť na fotografii mimoriadne chvíle, táto súťaž je pre Vás!
Spojte aktívnu návštevu poľsko-slovenského pohraničia na Ceste okolo Tatier s objavovaním atraktívnych miest. Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier! Čakajú Vás ceny a sláva!
Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier
Taký cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier tu ešte nebol! Vznikol spojením cyklistickej vášne, poznatkov o pozoruhodných miestach v podtatranskej oblasti a schopnosti zaujímavo rozprávať.
^