O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

05.TRK OKOLICE NOWEGO TARGU / THE BEST OF THE NOWY TARG AREA

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:
NOWY TARG - kościół pw. św. Anny - Szlak wokół Tatr nad Czarnym Dunajcem - Sanktuarium w Ludźmierzu - Droga Wierchowa - stawy w Krauszowie - Torfowisko Przymiarki - Bór Kombinacki - Polana Szaflarska - Velo Dunajec nad Białym Dunajcem - NOWY TARG
 
Chociaż bezsprzecznie zimową stolicą Polski jest Zakopane, to jednak bez wątpienia Miasto, czyli Nowy Targ jest stolicą Podhala. Trasa odkrywa przed nami różne jego oblicza - ładny Rynek, malownicze położenie nad Dunajcami, w pobliżu zacisznych lasów i unikalnych torfowisk. Dotkniemy też nieco historii, odwiedzając kościół pw. św. Anny, Sanktuarium w Ludźmierzu i okolice dawnego Kombinatu. Panoramy spod kościoła pw. św. Anny i z Drogi Wierchowej dadzą nam również nieco szerszą perspektywę Miasta. A że trasa jest krótka, możemy swobodnie przystanąć gdzieś na dłużej
 
Punktem startowym naszej wycieczki jest Rynek w Nowym Targu. To tutaj pierwotnie miały miejsce cotygodniowe jarmarki, które odbywają się w mieście niezmiennie od... 1487 roku! XIX-wieczna zabudowa Rynku z ładnym Ratuszem, ale też kawiarnie i lodziarnie przyciągają turystów i miejscowych.
Kierujemy się na północ, by za rzeką Czarny Dunajec wspiąć się ul. Zacisze do kościoła pw. św. Anny. To najstarszy (XV w.) nowotarski kościół, prawdopodobnie tutaj powstała pierwsza osada. Warto zajrzeć do środka oraz spojrzeć na ładną panoramę miasta. Wracamy nad Czarny Dunajec i Szlakiem wokół Tatr podążamy blisko rzeki aż do ul. Ludźmierskiej, z  której zjeżdżamy, by kładką dostać się do Ludźmierza.
Najstarsza wieś na Podhalu (XIII w.), jego religijna stolica, skąd rządzi jego Gaździna - Matka Boża  Ludźmierska. Tutaj pasterze uroczyście rozpoczynają i kończą sezon pasterski. Kontynuujemy jazdę do Krauszowa, na Drogę Wierchową (widoki!) wiodącą grzbietem wśród wąskich pasów łąk i pól. Po 900 m od początku drogi, PO MINIĘCIU METALOWEGO KRZYŻA PO PRAWEJ, SKRĘCAMY W LEWO W POLNĄ DROGĘ (gruntową) i po 250 m dojeżdżamy do końca asfaltu, którym wracamy do Krauszowa. Za mostem nad Dunajcem skręcamy w lewo i jadąc teraz czerwonym poboczem (Szlak wokół Tatr) przejeżdżamy obok krauszowskich stawów.
Za nimi skręcamy w prawo - wciąż jadąc Szlakiem wokół Tatr, który wśród łąk wiedzie nas na skraj Torfowiska Przymiarki (MOR i tablica informacyjna), by ostatecznie doprowadzić nas do DW957 i biegnącej tuż za nią głównej trasy Szlaku wokół Tatr (MOR z mapą).
Kierujemy się w stronę Nowego Targu. Szlak wiedzie tutaj trasą dawnej kolei do Trzciany, o czym wyraźnie świadczy żelazny most nad potokiem Wielki Rogoźnik. Następnie wjeżdżamy w Bór Kombinacki - podmokły las na zachód od Miasta, w którym w latach 50-tych XX w. powstał ogromny kompleks przemysłowy zakładów obuwniczych. Śladem po nim jest m.in. ruina stacji Nowy Targ Fabryczny, którą mijamy w środku lasu. Wyjeżdżamy z Boru dojeżdżając do Zakopianki. Przechodzimy przez nią po pasach, by dostać się na ul. Podtatrzańską (dalej Szlak wokół Tatr).
Za znakami Szlaku, ścieżką rowerową wzdłuż Alei Solidarności docieramy do osiedla nowych bloków na Polanie Szaflarskiej, z którego wyjeżdżamy ścieżką Szlaku wokół Tatr i wśród zieleni jedziemy do pieszo-rowerowej kładki przez Biały Dunajec. Za rzeką, na prawo od kładki mocno wyróżnia się zielona ściana Boru na Czerwonem. My skręcamy w lewo. Prawym (wschodnim) brzegiem jedziemy za znakami Velo Dunajec przyjemnym nadrzecznym odcinkiem.
Na drugim moście kierujemy się w lewo w ul. Waksmundzką, a za nim w prawo (ul. Piłsudskiego) i jedziemy za znakami Szlaku wokół Tatr w ul. Bulwarową. Na końcu ulicy skręcamy w lewo na stary most - ul. Kościuszki, która to doprowadza nas z powrotem do nowotarskiego Rynku. 
 
Read the description of the route:

NOWY TARG – St. Ann’s Church – Route Around the Tatras on the Czarny Dunajec River – Shrine in Ludźmierz – Wierchowa Path – ponds in Krauszów – Przymiarki Peat Bog – Kombinacki Forest – Szaflarska Glade – Velo Dunajec on the Biały Dunajec River – NOWY TARG


Although Zakopane is undoubtedly the winter capital of Poland, Nowy Targ is equally undeniably the capital of the Podhale region. The route reveals its various facets – its pretty market square, picturesque location on the Dunajec Rivers close to secluded forests and unique peatlands. We will also touch upon some history by visiting St. Anne's Church, the Shrine in Ludźmierz and the area around the former factory (Kombinat). The panoramas from St. Anne's Church and from the Wierchowa Path will also give us a slightly broader perspective of thecity. And since the route is short, we are free to stop somewhere for longer.


The starting point of our trip is the Market Square in Nowy Targ. This is where weekly fairs have been held in the town since 1487! The 19thcentury buildings on the Market Square with an attractive Town Hall, but also cafes and ice-cream parlours attract tourists and local people.

We head north to ride up Zacisze Street to St. Anne's Church after the Czarny Dunajec River. It is the oldest (15thcentury) church in Nowy Targ and the first settlement was probably established here. It's worth taking a look inside and looking at the pretty city panorama. We return to the Czarny Dunajec River and along the Route Around the Tatras we follow the river as far as Ludźmierska Street from where we descend to Ludźmierz by a footbridge.

This is the oldest village in Podhale (dating back to the 13th century), its religious capital, from where it is ruled by Our Lady of Ludźmierz. Here shepherds traditionally begin and end the shepherding season. We continue our journey to Krauszów, to the Wierchowa Path (views!) leading along a ridge among narrow strips of meadows and fields. After 900 m from the beginning of the path, AFTER PASSING THE METAL CROSS3 ON THE RIGHT, we turn left on to a dirt road and after 250 m we get to the end of the asphalt, by which we return to Krauszów. After the bridge over the Dunajec River we turn left and going now by the red-coloured side of the road (Route Around the Tatras) we ride past the Krauszów ponds.

Thereafter, we turn right – still following the Route Around the Tatras, which among meadows leads us to the edge of the Przymiarki Peat Bog (resting place for cyclists and information board), to finally take us to the DW957 and the main route of the Route Around the Tatras (cyclists’ resting place with a map) running just after it.

We head for Nowy Targ. The Route leads here along the former railway to Trzciana which is clearly evidenced by the iron bridge over the Wielki Rogoźnik stream. We then enter the Kombinacki Forest – a marshy forest to the west of the city, where a huge industrial complex of shoe factories was established in the 1950s. A remnant of it is, among others, the ruin of the Nowy Targ Fabryczny station, which we pass in the middle of the forest. We leave the Forest and come to the Zakopianka road. We cross it by the zebra crossing to get to Podtatrzańska Street (further along the Route Around the Tatras).

Following the signs of the Route, along a bicycle path on Aleja Solidarności Street, we reach the new blocks of flats on the Szaflarska Glade, from where we leave the Route around the Tatras and among the greenery we go to a foot and bicycle bridge over the Biały Dunajec River. After the river, to the right of the footbridge, the green wall of Bór nad Czerwonem Forest stands out strongly. We turn left. On the right (east) bank we follow the signs of Velo Dunajec along a pretty riverside stretch. On the second bridge we go left (Waksmundzka Street) and then right (Piłsudskiego Street) and follow the signs of the Route Around the Tatras on Bulwarowa Street. At the end of the street we turn left to the old bridge – Kościuszki street, which leads us back to the Market Square of Nowy Targ.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^