O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

SK.04 PODTATRZAŃSKI BEZKRES / WHERE MOUNTAINS MEET THE HORIZON

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
  
Przeczytaj opis trasy:

POPRAD- Hozelec - Úsvit widoki na pola i Tatry - Żakowce- Huncowce- Wielka Łomnica - droga do Starej Leśnej – Tatrzańska Leśna - Smokowce - Nowa Leśna - Wielki Sławków - Sobota Spiska starówka POPRAD


Wycieczka odkrywa niewyobrażalny wręcz ogrom przestrzeni między Drogą Wolności a Górami Lewockimi, usianej wiekowymi spiskimi miasteczkami. Bezkresne pola w niczym nie przypominają wąskich podhalańskich pasków, a łagodne, niemal płaskie południowe podnóża Tatr przywodzą na myśl raczej azjatyckie stepy niż okolice podtatrzańskie. Kto głodny ciszy, wiatru, dalekich horyzontów - ten na rower i w drogę!


Wyruszamy z popradzkiego rynku na wschód, u jego krańca wjeżdżając w ul. Levočską, w prawo. Ta dawna trasa do Lewoczy wywodzi nas poza miasto za torami jako nieco dziurawa, za to ocieniona starymi drzewami. Docieramy do głównej drogi 18, którą kontynuujemy prosto, poprzez przejazd na jej prawe pobocze. Poprad zostaje za naszymi plecami.

Przecierpienie najbliższych 2 km jest konieczne, żeby dotrzeć w niezapomniane tereny okolic Hozelca. Po minięciu tabliczek informujących o wjeździe do wsi, na pierwszym skrzyżowaniu przejeżdżamy w lewo, w ul. Hlavną albo Športovą (łączą się za wsią) i kontynuujemy aż do końca wsi i dalej, ponad nią.

Droga lekko się wznosi, odsłaniają się niezwykłe widoki na ogromne pola, rozległe wzgórza Gór Lewockich i Tatry w tle. Wśród takich krajobraz pedałować będziemy przez najbliższe kilometry. Jadąc stale dobrym asfaltem po 2 km od wsi przedostajemy się na drugą stronę autostrady, docieramy do rolniczegoprzysiołka Usvit. Trzymając się stale głównej drogi podróżujemy dalej, do lasu po lewej i ogrodzenia popradzkiego wysypiska po prawej. Szybki zjazd, ostry zakręt w prawo, potem podjazd i jesteśmy z powrotem wśród niezwykłych polnych krajobrazów jadąc drogą w stronę Żakowiec.

Przemykamy przez wieś docierając do trasy do Huncowiec, w którą skręcamy w lewo. Okolica przywodzi na myśl bezkresne stepy.

Droga doprowadza nas do trasy 66, w którą skręcamy w lewo i kontynuujemy przez 1 km, by za Popradem, obok kościoła, odbić w prawo w ul. Jilemnického, już we Wielkiej Łomnicy.

Tą ulicą, następnie Skalnatą docieramy do głównej drogi pod Tatry; my jednak kontynuujemy prosto, by po przejechaniu torów rozpocząć długi, łagodny podjazd starą trasą, przez Starą Leśną aż do Drogi Wolności.

Droga wiedzie ponownie bezkresnymi polami, z majaczącymi w tle Tatrami. Wreszcie, 7 km dalej, po przejechaniu przez tory tatrzańskiej elektriczki osiągamy Drogę Wolności, w którą skręcamy w lewo. Do wielkiego zjazdu pozostało nam nieco ponad 2 km wspinaczki, teraz poboczem wśród lasu, z częściowymi widokami na charakterystyczną grań Sławkowskiego Nosa.

Zaraz za tabliczkami Górnego Smokowca docieramy do skrzyżowania, na którym odbijamy w lewo, zostawiając po prawej stację kolejową. Warto w tym momencie przystanąć, by spojrzeć na Tatry, bo na następnym odcinku będzie to trudno wykonalne.

Przed nami wspaniały szybki zjazd przez Dolny Smokowiec, Nową Leśną, aż do Wielkiego Sławkowa. Za nim, trzymając się niezmiennie drogi głównej, wśród pól przejeżdżamy ponad autostradą, a chwilę później przez tory kolejowe.

Kilkadziesiąt metrów za nimi, naprzeciwko wielickiego cmentarza, odbijamy w zniszczoną drogę w lewo. Wiedzie ona widokowym grzbietem: po lewej Tatry za bezkresem pól, po prawej Poprad i jego kotlina. Ta długa na ponad 2 km prosta doprowadza nas do skrzyżowania z ul. Slavkovską, którą wjeżdżamy do historycznej starówki Soboty Spiskiej. Wspaniale odnowiony średniowieczny rynek, z kościołem pw. św. Jerzego i typową dla Spisza, zwieńczoną attyką, osobną dzwonnicą, XVI- i XVII-wiecznymi domami mieszczańskimi daje pojęcie o dawnej świetności i znaczeniu tego miasta.

Z rynku jedziemy kolejno alejką ul. Velickiej (wjazd nieco nieoczywisty), odbijamy przed cmentarzem w lewo w Jesenského, z niej w lewo w wąską Vagonarską, dalej w Němcovej i Športovą aż do brzegów Popradu (w razie wątpliwości: zawsze w dół aż do rzeki, potem wzdłuż rzeki aż do popradzkiej starówki), której brzegiem ścieżką rowerową aż do skrzyżowania z ul. 1 mája, którą docieramy na popradzki rynek, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

POPRADÚsvit views of fields and the Tatras Žakovce Huncovce Veľká Lomnica – Road to Stará Lesná – Tatranská Lesná – Smokovec – Nova Lesna – Veľký Slavkov – Spišská Sobota old town POPRAD


The tour reveals the unimaginable enormity of the space between cesta Slobody Street and the Levoča Mountains, dotted with centuries-old Spiš towns. The endless fields do not resemble narrow Tatra Foothill strips, and the gentle, almost flat southern foothills of the Tatra Mountains bring to mind the Asian steppes rather than the sub-Tatra area. Who is hungry for silence, wind and distant horizons? The one on a bike and on the road!


We set off from the Poprad market square to the east, entering Levočská Street at its end, to the right. This former route to Levoča takes us out of town beyond the railway tracks, and there are potholes but it is shaded by old trees. We reach the main road 18 along which we continue straight ahead, passing to its right-hand side. Poprad stays behind us.

It is necessary to go through the hardship of the next 2 km to reach the unforgettable area around Hozelec. After passing the signs informing us about the entrance to the village, at the first crossroads we ride to the left, into either Hlavna or Športova Streets (they become one street after the village) and continue until the end of the village and further, above it.

As the road rises slightly, unusual views of vast fields, extensive hills of the Levoča Mountains and the Tatras in the background are revealed. Among such landscapes we will pedal for the next few kilometres. Riding constantly on good asphalt, after 2 km from the village we reach the other side of the motorway and reach the agricultural hamlet of Úsvit. Sticking to the main road we travel further, to the forest on the left and the fence of the waste dump in Poprad on the right. A quick descent, a sharp turn to the right, then an uphill stretch, and we are back among the remarkable countryside landscapes, riding along the road to Žakovce.

We sneak through the village reaching the road to Huncovce, where we turn left. The surrounding area brings to mind the endless steppes.

The road leads us to route 66, into which we turn left and continue for 1 km to turn right into Jilemnického Street, already in Veľká Lomnica, after Poprad, next to the church. This street, then Skalnata Street, take us to the main road to the Tatra Mountains; however, we continue straight ahead and after crossing the railway tracks we start a long, gentle uphill stretch of the old track, through Stará Lesná up to cesta Slobody Street.

The road leads again through endless fields, with the Tatras far in the distance. Finally, after 7 km, having crossed the tracks of the Tatra elektriczka,we reach cesta Slobody Street into which we turn to the left. We have just over 2 km of riding, along the roadside by the forest, with partial views of the characterful ridge of Slavkovský Nos.

Just behind the Horný Smokovec signs we reach a crossroads where we turn left, leaving the railway station on the right.At this point it is worth stopping to look at the Tatras, because it will be hard to do so along the next stretch.

Ahead of us, there is an excellent, speedy ride down through Dolný Smokovec and Nová Lesná, down to Veľký Slavkov. After it, holding to the main road, among the fields we pass over the motorway and a moment later across the railway tracks.

A few dozen meters after them, opposite the cemetery, we turn left into an unkept road. It leads along a scenic ridge: on the left the Tatra Mountains behind the endless fields, on the right the Poprad River and its valley. This 2 km long straight road leads us to the crossroads with Slavkovskaya Street, which we enter into the historical old town of Spišská Sobota. The wonderfully renovated medieval market square, with the church of St. George and a separate bell tower crowned with the parapet typical of the Spiš region, 16th and 17thcentury bourgeois houses, give an idea of the town's former glory and importance.

From the market square, we go along the alleyway of Velicka Street (entrance slightly unobvious), turn left before the cemetery into Jesenského, then left into the narrow Vagonarska Street then in Němcovej and Športova Streets until we reach the banks of the Poprad River (where in doubt, always do down until the river and then along the river to the old town in Poprad). We ride on along the cycling path until the junction with 1 mája Street which takes us to the market square in Poprad where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:

SK.04

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^