O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

SK.02 U ŹRÓDEŁ POPRADU / AT THE SOURCES OF THE POPRAD RIVER

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

SZCZYRBSKIE JEZIORO - Droga Wolności widoki – Tatrzańska Polanka - zjazd do Gierlachowa - Batyżowce - Świt domy Baty - Szlak wokół Tatr brzegami Popradu - Poprad starówka Sobota Spiska starówka - POPRAD-TATRY


Zachwycające wysokogórskie jezioro, przepastne tatrzańskie widoki, przyjemna jazda brzegiem rzeki, czarujące starówki średniowiecznych miasteczek, zarazem prawie 800 m sumy ZJAZDOW przy 120 m podjazdów – czyli to, co najpiękniejsze na spiskim Podtatrzu w wersji dostępnej nawet dla niewprawnych rowerzystów. UWAGA! Wycieczka zakłada przejazd pociągiem (między stacjami Poprad-Tatry - Szczyrbskie Jezioro bądź odwrotnie).


Po dotarciu (czy to autem czy pociągiem) do stacji Štrbské Pleso udajemy się wpierw na szybkie zapoznanie się z miejscem: nad samo Szczyrbskie Jezioro. Wspaniale położone pośród lasów, z Tatrami wznoszącymi się ponad nim robi wielkie wrażenie. Najdalej na zachód wysunięta miejscowość podtatrzańskiego "łańcuszka” nie należy jednak do Spisza; historycznie jest częścią Liptowa, który kończy się na grzbiecie na wschód od Jeziora. W jego otoczeniu znajdziemy ciekawą zabytkową zabudowę przełomu XIX i XX w., którą zauważymy również w większości miejscowości położonych wzdłuż tatrzańskiej elektriczki.

Ze Szczyrbskiego ruszamy w dolinę Popradu, którą zjeżdżać będziemy już niemal do końca trasy. Docieramy do Drogi Wolności (Cesta Slobody), nią kontynuujemy do Tatrzańskiej Polanki, gdzie po minięciu stacji kolejowej skręcamy w prawo w stronę Gierlachowa. Na tym zakręcie warto sprawdzić hamulce, bo zjazd jest bardzo szybki i trochę nierówny. Odżałowując wspaniały rozpęd warto kilka razy się zatrzymać, by podziwiać piękną panoramę Tatr z górującym Gerlachem. Widok przed nami jest niewiele gorszy - zachwycające górskie otoczenie Kotliny Popradzkiej z Niżnymi Tatrami.

Przemykamy przez Gierlachów, następnie Batyżowce, by po przejechaniu nad autostradą dotrzeć do torów i głównej drogi 18. Chodnikiem za nią jedziemy przez 700 m, po czym wjeżdżamy do Świtu. Romantyczna nazwa miasta ma prozaiczne pochodzenie - jest skrótem nazwy Słowacka Fabryka Wiskozy (Slovenská viskózová továreň). Powstało ono przed II wojną na wielickich łąkach jako spójny kompleks fabryczno-mieszkalny. Po dotarciu nad Poprad kierujemy się na wschód Szlakiem wokół Tatr nadrzeczną ścieżką, którą podążać będziemy przez kolejne 7 km. Szlak w znacznej części prowadzi przez otwarty teren, zapewniając nam wszechstronne pozytywne wrażenia wzrokowe.

Ścieżka doprowadza nas niemal do centrum Popradu. Zabytkowa starówka Popradu cieszy oko ładnymi kamienicami; warto zajrzeć do gotyckiego (XIII w.) kościoła pw. św. Idziego (słow. Egídia).

Z rynku wracamy nad Poprad, by nabrzeżem i bocznymi uliczkami dotrzeć do niezwykłego miejsca: starówka Soboty Spiskiej jest pięknie zachowanym przykładem architektury średniowiecznej, z gotyckim kościołem pw. św. Jerzego,domami mieszczańskimi o charakterystycznych spiczastych dachach. Dzisiejsze miasto Poprad jest de facto zrośniętymi kilkoma mniejszymi miastami i to właśnie Sobota aż do czasów powstania kolei bogumińsko-koszyckiej (II poł. XIX w.) była najważniejszym z nich. Z Soboty wyprowadza nas ul. Brokoffova, na niej możemy po raz ostatni dzisiaj cieszyć się wspaniałą panoramą Tatr ponad bezkresnymi polami i łąkami. Stąd ul. Kráľa i Železničną, przez rynek Wielkiej docieramy do popradzkiego dworca kolejowego.

 
Read the description of the route:

ŠTRBSKÉ PLESO – cesna Slobody views – Tatranská Polianka – downhill ride to Gerlachov – Batizovce – Svit Baťove domyRoute Around the Tatras along the Poprad River banks Poprad old town Spišská Sobota old town POPRAD-TATRAS


A stunning high-mountain lake, vast Tatra views, a pleasant ride along the river bank, enchanting old town centres of medieval towns, and at the same time almost 800 m of total DOWNHILL RIDES with 120 m of uphill stretches – that is what is most beautiful in the Spišské Tatra Foothills in a version available even for untrained cyclists.
PLEASE NOTE! The trip involves a train ride (between Poprad-Tatry - Štrbské Pleso stations or vice versa).


When we get to Štrbské Pleso station (whether by car or train), we first go to have a quick look at the place: Lake Štrbské Pleso itself. Beautifully situated in the midst of forests, with the Tatra Mountains rising above, it makes a great impression. However, the westernmost village of the Tatra "chain” does not belong to Spiš; historically it is a part of Liptov, which ends on a ridge east of the Lake. In its surroundings we can find interesting historical buildings from the turn of the 19th and 20thcenturies, which we can also notice in most of the villages situated along the Tatra elektriczka. (electric train).

From Štrbské Pleso, we go into the Poprad River valley along which we will be going downwards almost to the end of the route. We reach the Cesta Slobody (Road of Freedom) and continue to Tatranská Polianka, where, after passing the railway station, we turn right towards Gerlachov. At this bend it is worth checking the brakes, because the descent is very fast and a rather uneven. At the expense of speed it’s worthwhile stopping a few times to admire the beautiful panorama of the Tatraswith the Gerlachovský štít towering above it. The view in front of us is only slightly less breath-taking - the delightful mountain surroundings of the Popradská kotlina from Nízke Tatry.

We pass Gerlachov, and then Batizovce to reach the railway tracks and the main road 18, after riding over the motorway. There, along a pavement, we ride for 700 m and then reach Svit (dawn). The romantic name of the town has a mundane origin – it is an abbreviation of the Slovak Viscose Factory (Slovenská viskózová továreň). It was established before the Second World War on the meadows there as a combined factory and residential complex.

After reaching the Poprad River, we head to the east along the Route Around the Tatras on a riverside pathwhich we will follow for another 7 km. The Route leads largely through open terrain, providing us with a comprehensive positive visual experience.

The path takes us nearly to the centre of Poprad. This historic old town with its pleasant townhouses, is worth looking at; it also is worth looking inside of the Gothic (13th century) church of St. Giles (Egídio in Slovak).

From the market square, we return to the Poprad River to reach an unusual place by the waterfront and side streets: the old Town of Spišská Sobota is a beautifully preserved example of medieval architecture, with the Gothic church of St. George and burgher houses with characteristic pointed roofs. Today's town of Poprad is in fact several smaller towns and it was Sobota that was the most important until the creation of the Boguminsko-Košice railway (in the second half of the 19thcentury). From Sobota we are led out of Brokoffova Street; on it we can enjoy for the last time today a wonderful panorama of the Tatra Mountains over the boundless fields and meadows. From here, along Kráľa and Železničná Streets, through the market square of Veľká, we reach the station in Poprad.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:

SK.02

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^